16.8.2013 klo 12:59
Lausunto

Lausunto kuluttajaoikeustyöryhmän mietinnöstä 28/2013

Esityksen pääasiallinen sisältö

Mietinnössä ehdotetaan lakimuutosten tulevan voimaan direktiivin täytäntöönpanoajan rajojen mukaisesti 13.6.2014. Suomen Yrittäjät korostaa, että koska direktiivin muutos vaikuttaa etenkin peruuttamisoikeuden luonteeseen, on kattava tiedottaminen muutoksesta kaikkien osapuolien kannalta tärkeää.

On selvää, että muutokset aiheuttavat yrityksille hallinnollisen taakan lisääntymistä. On tärkeää, että direktiiviä implementoitaessa valitaan sellaiset vaihtoehdot, jotka lisäävät tätä taakkaa mahdollisimman vähän.

Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät ehdotukset

Kansallisen harkintavallan käyttö

Suomen Yrittäjät pitää työryhmän kansallisen harkintavallan käyttöä koskevia ratkaisuita perusteltuina ja järkevinä.

Direktiivin 8 artiklan 6 kohdassa jäsenvaltioille annetaan optio edellyttää etäsopimuksen kirjallista vahvistamista ennen sopimuksen sitovuutta. Suomen Yrittäjät yhtyy työryhmän enemmistön näkemykseen option käyttämättä jättämisestä. Muotovaatimus rajoittaisi tarpeettomasti sopimusvapautta, hidastaisi sopimuksen tekemistä ja suoritusten täyttämistä sekä lisäisi tarpeettomasti elinkeinonharjoittajien hallinnollista taakkaa. Jo kuluttajan peruuttamisoikeus antaa kattavan suojan sekä väärinymmärryksiä että epäasiallisia puhelinmyyntitilanteita varten.

Suomen Yrittäjät haluaa tässä yhteydessä muistuttaa, että puhelimitse tapahtuva harhaanjohtava markkinointi on iso ongelma erityisesti aloittaville ja pienille yrityksille. Suurin syy yritysten valikoitumiseen epäasiallisen ja petollisen markkinoinnin kohteeksi on nimenomaan se, että yrittäjiä ei suojata tältä ilmiöltä yhtä tehokkaalla tavalla kuin kuluttajia. On vaikea ymmärtää, minkä vuoksi yrittäjien suoja harhaanjohtavaa markkinointia vastaan tulisi olla kapeampi kuin kuluttajilla.

Peruuttamisoikeus

Ehdotuksen mukainen peruuttamisoikeus koti- ja etämyynnissä olisi nykyistä laajempi. Uudessa laissa kuluttajalla olisi peruuttamisoikeus myös vaikka palvelusuoritus on jo aloitettu, jos työtä ei ole suoritettu loppuun. Jo tehty työ olisi kuitenkin korvattava.

Pelkkä tuotteen palauttaminen ei riittäisi enää kaupan peruuttamiseksi, vaan kuluttajan olisi ilmaistava peruuttaminen yksiselitteisesti. Tämä on mielestämme osapuolten kannalta selkeyttävä ratkaisu.

Ehdotuksen mukaan kuluttaja olisi pääsääntöisesti vastuussa peruuttamistilanteessa välittömistä palautuskustannuksista. Kuluttaja vastaisi kustannuksista kuitenkin vain, jos elinkeinonharjoittaja ei ole sitoutunut vastaamaan niistä tai jos elinkeinonharjoittaja ei ole informoinut kuluttajaa.

Mielestämme ehdotettu sääntely voitaisiin viimeksi mainitun seikan osalta toteuttaa ehdotettua selkeämmin. Ehdotetun 17 §:n 1 momentissa on selvästi todettu se, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on sitoutunut vastaamaan niistä. Momentin seuraavassa virkkeessä on kuitenkin viittaussäännös 23 §:n 1 momenttiin, jossa viitataan edelleen 9 §:n eräisiin kohtiin. Tällä ns. tuplaviittauksella on tarkoitus säätää, että mikäli elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt ilmoittaa kuluttajalle peruuttamiskuluja koskevasta maksuvelvollisuudesta, kuluttaja ei vastaa kuluista. Mielestämme tämä seikka olisi selkeintä todeta suoraan 17 §:n 1 momentissa eikä monimutkaisella viittaustekniikalla. Sääntely muuttaa oikeustilaa ja sitä lukevat erityisesti ns. maallikot. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että peruuttamiskuluja koskevan vastuun sääntely on selkeää.

Lopuksi

Suomen Yrittäjät katsoo, että mietintöön liittyvä Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Suomen Kaupan Liiton eriävä mielipide kuluttajansuojalain 2 luvun 14 §:n sisällöstä on perusteltu. Luonnollisesti on selvää, ettei aiheellisen reklamaation tekemisestä saa aiheutua sen tekijälle ­ylimääräisiä kustannuksia. Mielestämme kuluttajan oman puhelinliittymän hinnan ottaminen perushinnan määrittelytasoksi johtaa kuitenkin raskaaseen ja hankalasti toteutettavaan järjestelmään. Erot kuluttajien liittymissä voisivat saattaa kuluttajat eriarvoiseen asemaan. Myyjällä ei myöskään ole mahdollisuutta todentaa kuluttajan liittymän hintatasoa.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö