15.5.2015 klo 11:07
Lausunto

Lausunto kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta mietinnöstä

Oikeusministeriö

Työryhmän mietintö ja sen tausta

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua selvittäneen työryhmän mietinnöstä. Työryhmän tehtävänä oli valmistella EU:n kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetun direktiivin 2013/11/EU (ADR-direktiivi) täytäntöön panemiseksi sekä EU:n kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen 524/2013 (ODR-asetus) soveltamiseksi tarpeelliset säännökset. Työryhmän tehtävänä oli myös arvioida, olisiko vakuutussopimuksiin perustuvien kuluttajariita-asioiden vaihtoehtoinen riidanratkaisu perusteltua keskittää FINEn yhteydessä toimivaan Vakuutuslautakuntaan.

Suomen Yrittäjät oli edustettuna työryhmässä ja jätti yhdessä muiden työryhmässä edustettuna olleiden järjestöjen kanssa yhteisen eriävän mielipiteen mietinnöstä koskien vakuutussopimuksia koskevien kuluttajariita-asioiden keskittämistä Vakuutuslautakuntaan.

Laadukas ja tehokas vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestelmä on kaikkien etu

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että kuluttajilla ja elinkeinonharjoittajilla on käytettävissään laadukkaita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä. ADR-direktiivi edellyttää riidanratkaisuelimiltä tiettyä tehokkuutta, kun ratkaisusuositus on annettava viimeistään 90 päivän kuluttua siitä, kun riidanratkaisuelimen käytettävissä on ollut kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeellinen aineisto. Tämä velvoite aiheuttaa paineita kaikille lautakuntamuotoisille riidanratkaisuelimille, mutta erityisesti kuluttajariitalautakunnalle.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että kuluttajariitalautakunnan toimintaedellytyksistä pidetään huolta. Pidämme myönteisenä, että mietinnössä ehdotetaan yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan pakolliseksi esivaiheeksi ennen asian siirtämistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tämä olisi omiaan tehostamaan kuluttajariitalautakunnan toimintaa ja se voisi karsia perusteettomia valituksia pois lautakunnasta.

Vakuutussopimuksiin perustuvien kuluttajariita-asioiden käsittely tulisi kuitenkin keskittää Vakuutuslautakuntaan. Erityisesti valtiontalouteen kohdistuvien säästöpaineiden vuoksi olisi tärkeää, että päällekkäisiä toimintoja voitaisiin karsia. Vakuutusriitojen keskittämisellä säästyviä kuluttajariitalautakunnan resursseja (noin 1,5 henkilötyövuotta) ei voida pitää vähäisinä, mikä puoltaisi keskittämistä. Päällekkäisten järjestelmien purkaminen tehostaisi myös Vakuutuslautakunnan toimintaa.

Vakuutusriitojen käsittely Vakuutuslautakunnassa täyttää ADR-direktiivin edellytykset, emmekä pidä todennäköisenä, että keskittäminen aiheuttaisi mietinnössä kuvattua kuluttajansuojajärjestelmän pirstaloitumista. Vakuutuslautakunnan asiantuntemus on korkeatasoista ja lisäksi Vakuutuslautakunnalla on katsottu olevan kuluttajariitalautakuntaa paremmat mahdollisuudet ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Viittaamme näkemyksemme tueksi myös muuhun eriävässä mielipiteessämme lausuttuun.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies