27.3.2014 klo 08:53
Lausunto

Lausunto kuntarakennelain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksiä luonnoksesta kuntarakennelain muuttamiseksi.

Suomen Yrittäjien mielestä on hyvä, että kuntauudistuksella tavoitellaan vahvoja peruskuntia, jotka kykenevät tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan. Kuntien elinvoimaisuuden tärkein osatekijä on elinkeinoelämän ja yritysten menestyminen. Jaamme myös tavoitteen kilpailukyvyn vahvistamisesta.

Kuntien ja yritysten kohtalonyhteys on kiistaton. Menestyvät yritykset ja yksinyrittäjät työllistävät yrittäjän ja tarjoavat kuntalaisille työpaikkoja. Verotettavasta ansiotulosta maksettava kunnallisvero on kuntien tärkein tulovirta. On siis erittäin tärkeää, että myös kuntauudistuksen keskeisenä lähtökohtana on kuntien elinkeinopolitiikan vahvistaminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen.

Yritysmyönteisyys rakennetta tärkeämpää

Kuntakentän hallinnollisella rakenteella ei pitäisi olla suoria vaikutuksia yrityksille tai niiden rakenteiden ei saisi haitata yritysten toimintaa. Kuten lakiluonnoksen nykytilan arvioinnissa todetaankin, yritysten kannalta on keskeistä, että kaupunkiseudut ovat yhtenäisiä toiminnallisia kokonaisuuksia. Siihen millaisella hallintorakenteella tähän lopputulokseen päästään ei yrittäjälle ole merkitystä. Oleellista on, että hallintorakenne toimii joustavasti, kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon päätöstensä yritysvaikutukset. Kuntakoon kasvaessa on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että hankintakokonaisuudet eivät kasva liian suuriksi.

Työvoiman saannin näkökulmasta on hyvä, että kuntarakenneuudistuksella pyritään vaikuttamaan siihen, että kaupunkiseutujen asuntotuotanto pystyy vastaamaan kysyntään ja että kohtuuhintaisia asumisratkaisuja on tarjolla riittävästi.

Yrityspalvelut turvattava

Vaikutusarvioinnin viranomaisten toimintaa koskevassa osassa todetaan, että kuntaliitokset aiheuttavat muutoksia kunnan toimijaverkostoon ja eri kehittäjäorganisaatioiden välisiin suhteisiin. Yhtenä tällaisena organisaationa mainitaan elinkeinoyhtiöt.

Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kunnat ja kaupunkiseudut ovat jo aika laajasti tehneet yhteistyötä elinkeinoyhtiöissä. Viime aikoina kenttä on kuitenkin ollut suhteellisen voimakkaassakin muutostilassa. Jollain kaupunkiseuduilla yhteistyö on vahvistunut, kun toisaalla elinkeinotointa on palautettu takaisin kunnan omaksi toiminnaksi. Vaarana on, että elinkeinopalvelujen kehittäminen jää lakisääteisten palvelujen jalkoihin. Näin siitäkin huolimatta, että kunnan toimintakentässä elinkeinopalvelut ovat ainut osa-alue, jonka tavoitteena on kerryttää kunnalle lisää verotuloja.

Yrittäjien näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksille taataan kuntarakenteen muutoksista ja haasteista huolimatta riittävät ja laadukkaat yrityspalvelut. Yrityspalveluiden tulee kattaa koko yrittäjyyden elinkaari: yrittäjyyskasvatus, yrittäjyyttä harkitsevien ja alkavien yrittäjien neuvota, olemassa olevien yritysten kehittämishankkeet (erityisesti kasvu, kansainvälistyminen sekä rahoitus ja investoinnit) sekä omistajanvaihdospalvelut.

Yritykset mukaan vaikutusarviointiin

Lakiluonnoksessa ei ole lainkaan arvioitu sen vaikutuksia yrityksiin. Kuten edellä on todettu, ei hallintorakenteella sinänsä ole yrityksille isoa merkitystä. Oleellista on, että hallintorakenne toimii joustavasti, kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon päätöstensä yritysvaikutukset. Pitäisimme kuitenkin toivottavana, että kaikissa lainsäädäntöhankkeissa arvioitaisiin säännönmukaisesti myös lain vaikutukset elinkeinoelämään ja pk-yrityksiin. Vuonna 2013 Suomen yrityksistä alle 50 henkeä työllistäviä pk-yrityksiä oli 99,8 prosenttia.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja

Lisätietoja:
lausunnon laatija Susanna Kallama, elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjien kuntasivusto www.yrittajat.fi/kunta