25.10.2011 klo 11:25
Lausunto

Lausunto lakiesityksestä julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta sekä Suomen Vientiluotto Oy:stä ja valtion eritysrahoitusyhtiöstä annettuja lakeja koskevista muutosesityksistä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa uudesta laista julkistesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta sekä Suomen Vientiluotto Oy:tä koskevan lain ja valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta.

Rahoitusmarkkinoiden häiriöalttius sekä pankkitoiminnan kiristyvä kansainvälinen säätely vaikeuttavat Suomen taloudelle tärkeää viennin rahoitusta. Näistä syistä tarve joustavasti toimivaan julkiseen viennin rahoitukseen on entistä suurempi.

Esityksellä uudeksi laiksi tavoitellaan suomalaisten vientiyritysten kilpailukyvyn edistämistä pysyvällä luottomuotoisella vienninrahoitusjärjestelmällä. On hyvin myönteistä, että viennin rahoituksen kilpailukykyisyyden tarve todetaan itse lakiesityksessä. Julkisesti tuetun viennin rahoituksen on oltava ehdoiltaan sellainen, että vientiyritykset ovat rahoituksen osalta vähintään yhtä hyvässä asemassa kuin keskeisten kilpailijamaiden yritykset.

Vienninrahoituksen toimivuuden kannalta on oleellista, että Finnvera Oyj saa varainhankinnalleen maksuttoman valtion takauksen. Myös valtiontakausten enimmäismäärän nostaminen 5 miljardiin euroon on tarpeellinen muutos. Sinänsä euromääräisten enimmäisrajojen määritteleminen ennakolta on vaikeaa, ja näitä rajoja on voitava tarvittaessa nopeasti nostaa.

Esityksen mukainen työnjako Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluoton Oy:n välillä on luonteva. Viennin rahoitusjärjestelmässä on niiden lisäksi mukana muita osapuolia kuten pankit ja valtiokonttori, joten kokonaisuus on monimutkainen. Korostamme siksi, että julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen sekä korontasauksen siirtymäsäännösten tulee olla mahdollisimman selkeät ja esitettyjen lakien soveltamisen mahdollisimman yksiselitteistä, jotta uuden esitetyn järjestelmän tehokkuus- ja kilpailukykytavoitteet todella toteutuvat.

Suomen Yrittäjät ry

Timo Lindholm
varatoimitusjohtaja