4.4.2003 klo 13:51
Lausunto

Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta nuorten lukiokoulutusta varten

Opetushallitus

Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta nuorten lukiokoulutusta varten

Opetushallitus on pyytänyt Suomen Yrittäjien lausuntoa lukion opetussuunnitelman perusteiden 12.2.2003 päivätystä luonnoksesta nuorten lukiokoulutusta varten.

Vuoden 1994 opetussuunnitelma toteaa yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen kasvun kuitenkaan ilman konkreettisempia tavoitteita ja sisältöjä. Uuden opetussuunnitelman luonnoksessa lukion yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi, sen arvoperustaksi sekä opetuksen tavoitteeksi asetetaan voimassa olevaa opetussuunnitelmaa voimakkaammin ohjata opiskelijaa toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Yrittäjyydelle annetaan yhtenä työelämän vaihtoehtona suurempi painoarvo toteamalla esimerkiksi, että ”opiskelijaa perehdytetään elinkeinoelämään ja yrittäjyyteen”.

Uuden opetussuunnitelman luonnoksessa nostetaan yrittäjyys yhdeksi pakolliseksi aihekokonaisuudeksi, joka tulee huomioida kaikissa oppiaineissa. Aihekokonaisuuden Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys johdantolause ei mielestämme vielä ohjaa riittävästi aihekokonaisuuden tavoitetta yrittäjyyden näkökulmasta. Toivoisimme johtolauseeseen vielä lisättävän: ”Kehittämällä sisäisen yrittäjyyden valmiuksia ja lisäämällä tietoa yritystoiminnasta luodaan perustaa myös yrittäjämäiselle toimintatavalle ja omaehtoiselle yrittäjyydelle.”

Esitämme, että opetussuunnitelmatyöryhmä veisi aihekokonaisuudet kaikkiin oppiaineisiin käytännön toteuttamisesimerkein. Tämä ohjaisi ja helpottaisi koulutuksenjärjestäjäkohtaista opetussuunnitelmatyötä. Näin eri aihekokonaisuudet saataisiin kytkettyä myös sellaisiin oppiaineisiin, joissa esimerkiksi Aktiivisen kansalaisuuden ja yrittäjyyden aihekokonaisuus saattaa opettajan näkökulmasta tuntua vieraalta ja vaikealta.

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden pohjalta esimerkiksi musiikin oppiaineessa voitaisiin todeta, että musiikki (soittaminen, tuottaminen, markkinointi, myyminen jne.) tarjoaa monille nuorille ammattivaihtoehdon ja mahdollisuuden ansaita elantonsa itsenäisenä yrittäjänä. Musiikissa tämän tavoitteen voisi muotoilla esimerkiksi seuraavasti:

”Musiikin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tietoja musiikkiin liittyvistä eri ammattivaihtoehdoista – yrittäjyys mukaan lukien sekä musiikkiin liittyvästä eri elinkeino- ja yritystoiminnasta.” Tätä tavoitetta tukevia käytännön keinoja voivat olla esimerkiksi ammattimaisesti toimiviin orkestereihin, solisteihin tai ”bändeihin” tutustuminen niin, että nuorelle tuodaan esiin laajasti musiikin ammattiin liittyvä toimintaympäristö. Nuoret voivat myös perustaa kouluun orkestereita, bändejä tms. Nämä toimisivat Nuori Yrittäjyys -teeman mukaisesti siten, että nuorilla on mahdollisimman laaja vastuu soittamisesta, laulamisesta, tuottamisesta, markkinoinnista ja myynnistä.”

Yksittäisinä huomioina haluamme vielä todeta seuraavaa:

· Opinto-ohjauksen syventävässä kurssissa ”Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (OP2)” tulisi mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan tutustumisen lisäksi voida toteuttaa tutustuminen ammatinvalintasuunnitelmaa tukevaan työhön. Tämä lisäisi ammatinvalinnan perustumista realistisempaan käsitykseen tavoiteammatista.

· Yhteiskuntaopin syventävässä kurssissa Kansalaisen lakitieto (YH3) todetaan mm., että ”Kurssin tavoitteen on, että opiskelija tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana.” Tärkeää on lisätä luetteloon myös yrittäjänä ja työnantajana toimimisen oikeudet ja velvollisuudet. Muutoin syntyy kuva, että nuorista tavoitellaan yksinomaan työntekijöitä.

Lisäksi yhteiskuntaopin kurssin Kansalaisen lakitieto (YH3) kohtaan Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet tulisi sisällyttää perusasiat yrityksen perustamisesta. Tällä hetkellä noin 10 % työssä käyvästä työvoimasta toimii yrittäjinä. Näin yrityksen perustamistoimet ovat yleisempiä, kuin esimerkiksi opetussuunnitelmassa mainittu maksukyvyttömyyteen liittyvät oikeustoimet.

Suomen Yrittäjät

Martti Pallari
johtaja

Veli-Matti Lamppu
koulutusasiamies