6.5.2015 klo 10:50
Lausunto

Lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus

Opetushallitus on valmistellut lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisen lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksen nuorten lukiokoulutusta varten. Asetuksen 3 §:n mukaisesti lukiokoulutus kehittää opiskelijan jatko-opinto-, työelämä- yrittäjyys- ja yhteiskuntavalmiuksia. Näiden perusteiden mukaan laaditut lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016 lukien.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta Suomen Yrittäjät toteaa seuraavaa:

Lukiokoulutukselle asetettu luonnos opetussuunnitelmien perusteiksi tarjoaa hyvän perustan nuorten oppimiselle, kasvulle ja laaja-alaiselle yleissivistykselle. Luonnoksessa esitelty lukiokoulutuksen arvoperusta, oppimiskäsitys, opiskeluympäristö ja toimintakulttuuri ovat selkeästi kuvattu ja linjassa toisiinsa nähden.

Moderni oppimiskäsitys on kaiken toiminnan perusta opetussuunnitelmissa ja itse opetustyössä. Luonnos ohjaa lukioita oppimistavoitteiden, menetelmien ja sisältöjen pohdintaan eli lukiopedagogiikan kehittämiseen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet hyödyntäen. Nopeasti muuttuvassa maailmassa lukion opetussuunnitelman tuleekin korostaa ja ohjata joustaviin työskentelymahdollisuuksiin yli oppiainerajojen.

Lukio-opetuksen on kannustettava opiskelijoita vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen. Eheä minäkuva, hyvä itsetunto ja pystyvyyskokemukset ovat keskeisiä niin maailmankansalaisuuden kuin yrittäjyysmyönteisen ajattelutavan kehittymisen kannalta.

Yksityiskohtaiset kommentit lukunumerointia käyttäen

3.3. Toimintakulttuuri, alaotsikko oppiva yhteisö

Suomen Yrittäjät korostaa kappaleessa luottamuksen merkitystä oppivan yhteisön perustana. Epävarmuuden ja riskien sieto, rohkea ideoiden testaus ja kokeilut perustuvat luottamukseen ja positiiviseen ilmapiiriin. Luottamuksellinen toimintakulttuuri luo perustan myönteiselle asenteelle ja yhteisölliselle, ratkaisukeskeiselle työskentelylle, joka on työelämässä tärkeää.

5.1. Opetuksen yleiset tavoitteet

Lukiokoulutuksessa on huomioitava yrittäjämäinen toimintatapa ja ns. geneeristen valmiuksien merkitys osana työelämävalmiuksia. Nämä valmiudet painottuvat pitkälti henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja asenteisiin. Työelämässä arvotettavia kriteereitä toimialasta riippumatta ovat mm. omatoimisuus ja oma-aloitteisuus, asiakassuhdeosaaminen, joustavuus, oppimiskyky ja -halu sekä sosiaalisuus ja ulospäin suuntautuneisuus.
Teettämiemme selvitysten ja tutkimusten mukaan oikeanlaisella asenteella ja ominaisuuksilla varustettu hakija on paremmassa asemassa rekrytointitilanteessa kuin hakija, jonka yleisvalmiudet eivät ole niin hyvällä tasolla.

5.2. Aihekokonaisuudet

Alaotsikko Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

Tutkimusten mukaan opiskelun aikaiset pystyvyyskokemukset korkea-asteella luovat myönteistä kuvaa yrittäjyydestä uramahdollisuutena. On tärkeää, että myös lukiokoulutuksessa voitaisiin opiskelijoille tarjota pystyvyyskokemuksia yrittäjyyteen liittyen. Kappaleeseen olisi tärkeää lisätä maininta siitä, että aihekokonaisuus antaa opiskelijoille oppimis- ja pystyvyyskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintatapaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ja tietoperustaiseen kriittisyyteen. On tärkeää, että lukiossa nuoret saavat aitoja kokemuksia yrittäjyydestä.

Yhteistyötä alueen yritysten ja muun elinkeinoelämän sekä ammatillisten että korkea-asteen oppilaitosten kanssa tulee tiivistää. Lisäksi tavoitteena tulisi kirjata aihekokonaisuuden vahvempi kytkeminen alueellisiin ja kuntakohtaisiin elinkeinostrategioihin.

5.21 Opinto-ohjaus

Henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman laatiminen osana lukion opiskelusuunnitelmaa on erittäin kannatettavaa. Tämä edellyttää sekä opinto-ohjauksen riittävien resurssien varmistamista että kaikkien opettajien osallistumista opiskelijoiden uraohjaukseen.

5.22 Teemaopinnot, Osaaminen arjessa (TO3)

Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Yrittäjyys tulisi kirjata yhdeksi teemavaihtoehdoksi valtakunnalliseen syventävään kurssiin Osaaminen arjessa jo mainittujen vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen ja kansainvälisen toiminnan lisäksi.

5.23 Lukiodiplomit

Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Työelämään ja yrittäjämäisten valmiuksiin liittyen opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus yrittäjyyden lukiodiplomiin. Suomen Yrittäjät ehdottaa, että lisätään vaihtoehtoihin yrittäjyyden lukiodiplomi.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Mika Tuuliainen
toimitusjohtaja koulutusasioiden päällikkö