1.3.2012 klo 13:11
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamiseksi (laskutusdirektiivin implementointi)

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäväksi laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset. Laskutusdirektiivillä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan EU:n laskutusta koskevia säännöksiä arvonlisäverotuksessa ja poistetaan arvonlisäverodirektiivissä olleet sähköisen laskutuksen lainsäädännölliset esteet kohtelemalla paperisia ja sähköisiä laskuja tasaveroisina koko EU:n tasolla.

Lakiin lisättäisiin direktiivin edellyttämä säännös jäsenvaltioiden rajat ylittäviä liiketoimia koskevien laskujen antamisen määräajasta. Kevennettyihin laskun tietosisältövaatimuksiin liittyvää vähäisen laskun enimmäisarvoa ehdotetaan nostettavaksi 250 eurosta 400 euroon. Lisäksi esitys sisältää eräitä muita pienehköjä muutoksia ja teknisluonteisia tarkistuksia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Maksuperusteinen arvonlisäveron tilittäminen mahdolliseksi

SY:llä ei ole esitysluonnoksen sisällön osalta huomautettavaa.

Haluaisimme tässä yhteydessä kuitenkin tuoda esille, että arvonlisäverodirektiivi sallii nykyisin pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden tilittää arvonlisävero kassaperusteisesti. Koska Suomessa arvonlisävero on tilitettävä myynti- tai laskutuskuukautta toiseksi seuraavassa kuussa, yritys voi joutua maksamaan arvonlisäveron ennen kuin se on itse saanut suorituksen laskustaan. Tämä voi koetella etenkin pienimpien yritysten maksuvalmiutta.

Mahdollisuus arvonlisäveron maksuperusteiseen tilitykseen olisi pienimpien yritysten kannalta joustavampi menettely. Jos veron voisi kohdistaa vasta sille kuukaudelle, jolloin yritys on itse vastaanottanut maksun, pienyritysten ei tarvitsisi koskaan rahoittaa saataviensa arvonlisäverojen osuutta.

Nykyisin veron voi kohdistaa tilikauden aikana laskutuskuukaudelle, mutta tilikauden päättyessä se on oikaistava suoriteperusteiseksi. Maksuperustetta saavat lisäksi käyttää lähinnä vain ammatinharjoittajat.

SY esittää esitysluonnokseen lisättäväksi säännöstä, jonka mukaan maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys olisi aina mahdollista liikevaihdoltaan esimerkiksi enintään 500 000 euron yrityksille.

Esitämme, että valtiovarainministeriössä käynnistetään lainvalmistelu asiasta. Osallistumme mielellämme yhteistyössä asian valmisteluun. Maksuperusteisen tilityksen laajentaminen ei vaatisi muutoksia kirjanpitolainsäädäntöön.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY.

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Laura Kurki
veroasiantuntija