25.8.2014 klo 09:49
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi autoverolain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia muun muassa siten, että takseille myönnettävä autoveron alennus ehdotetaan poistettavaksi. Isojen erikoisvarusteltujen esteettömien tilataksien, koulukuljetustaksien ja invataksien autoverotuet kuitenkin säilytettäisiin.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esitys liittyy moottoriajoneuvojen ja taksien verotukien osalta pääministeri Kataisen hallituksen päätökseen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta, minkä pääministeri Stubbin hallitus on ohjemassaan vahvistanut. Rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä yritystukia on tarkoitus uudistaa niin, että ne edistävät kestävää talouskasvua ja vähentävät ympäristöhaittoja.

Julkisen talouden tasapainottamisen kannalta esitys on ymmärrettävä. Esityksen toteuttaminen vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa on kuitenkin taksiyritysten näkökulmasta vaikeaa. Vaikka veroetuuden poistaminen kompensoidaan taksiyrityksille asetuksella vahvistettavissa taksoissa, esityksen käytännön vaikutuksia arvioitaessa tulisi ottaa huomioon, että taksisuoritteet ovat olleet laskussa.

Taksien autoveron alennuksesta luopuminen leikkaisi tämän toimialan toimintaedellytyksiä, vaikka kyse on osittain myös yhteiskunnalle merkittävästä peruspalvelusta. Esitykseen liittyvien ongelmien lieventämiseksi tulisi selvittää myös tältä osin muutoksen voimaantulo esimerkiksi porrastetusti.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Laura Kurki
veroasiantuntija