13.8.2014 klo 12:27
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Valtiovarainministeriö

Esityksen sisältö

Valtiovarainministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan nestemäisten polttoaineiden energiasisältöverojen korottamista, lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveron korotusta, polttoturpeelle vuoden 2015 alussa voimaantulevasta, aikaisemmin säädetystä verokorotuksesta luopumista, sähköveroluokan I energiaveron korottamista, kaivostoiminnassa kulutetun sähkön siirtämistä sähköveroluokkaan I ja energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusoikeuden poistamista kaivostoiminnalta sekä maataloudessa käytetystä sähköstä palautettavan veron korottamista sähköveroon tehtävää korotusta vastaavasti. Ehdotus liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen.

Lausunto

Suomen Yrittäjät katsoo, että julkisen talouden sopeutukset tulee tehdä mahdollisimman vähän talouskasvua haittaavalla tavalla. Pidämme verojen korotuksia vaikutukseltaan haitallisina ja katsomme, että niitä tulee välttää. Niiden sijaan julkisen talouden sopeutukset tulee ensisijaisesti tehdä menoja vähentämällä.

Nestemäisten polttoaineiden energiasisältöverojen korottaminen lisää merkittävästi kuljetusyritysten kustannuksia ja muiden yritysten logistiikkakustannuksia. Korotukset heikentävät viennin kilpailukykyä sekä kuljetustoimialan toimintaedellytyksiä.

Sähköveroluokan I energiaveron korottaminen kasvattaa entisestään epätasa-arvoisuutta eri veroluokkiin kuuluvien toimialojen välillä. Ehdotettu korotus koskee kotitalouksia, palvelualoja, julkista sektoria ja kaivostoimintaa. Teollisuus kuuluu alempaan veroluokkaan II, vaikka alempaa veroa tulisi yhdenmukaisuuden vuoksi soveltaa koko elinkeinoelämään. Lisäksi energiaintensiivinen teollisuus saa tietyin edellytyksin palautuksen energiaverosta, mutta myös se on pieniä yrityksiä syrjivä, koska veronpalautuksesta maksetaan vain 50 000 euron ylittävä osuus. Suomen Yrittäjät katsoo, että energiaverotuksessa tulee pyrkiä yritysten yhdenmukaiseen verokohteluun siten, että teollisuuden verorasitus ei nouse.

Esitämme myös, että ehdotettujen energiaverotusta koskevien muutosten vaikutukset inflaatioon ja kotitalouksien ostovoimaan selvitetään, jotta voidaan arvioida muutosten vaikutusta talouskasvuun.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti