16.12.2015 klo 12:20
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yleistä

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta (jäljempänä markkinavalvontalaki). Lakiehdotuksella esitetään säädettäväksi uusi horisontaalinen laki eräiden tuoteryhmien markkinavalvonnasta, joka olisi tarkoitettu kattamaan usean eri lain soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvontaa koskevat säännökset.

Lakiehdotus pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen EY N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta. Ehdotetulla lainsäädännöllä on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin kymmenen ns. tuotedirektiivien pohjalta annetun kansallisen lainsäädännön (jäljempänä tuotesektorilait) markkinavalvontaa koskevat säännökset.

Keskeisiä huomioita lakiehdotuksesta

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti markkinavalvontaa koskevien säännösten uudistamiselle asetettuihin tavoitteisiin. Valvonnan tehokkuus, tasapuolisuus ja valvontakäytäntöjen yhtenäisyys on kannatettavaa. Useiden tuoteryhmien markkinavalvontaa koskevien perussäännösten keskittäminen yhteen horisontaaliseen markkinavalvontalakiin mahdollistaa yhdenmukaiset sääntelypuitteet markkinavalvonnalle ja valvontaviranomaisten toimenpiteille.

Ehdotettu sääntelyratkaisu on myös säädösteknisesti perusteltu. Markkinavalvontaa koskevien säännösten keskittäminen yhteen lakiin selkiyttää ja yhdenmukaistaa tuotesektorilakien sisältöä ja rakennetta sekä toivottavasti myös tosiasiallisesti yhtenäistää eri tuoteryhmien valvontakäytäntöjä. On kaikkien toimijoiden etu, että markkinoille saatettavat tuotteet ovat lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä tai turvallisuutta.

Esitysluonnoksessa on todettu, että kyseessä on pitkälti lainsäädäntötekninen uudistus, jolla ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia viranomaisten valvontatoimintaan ja valvonnan nykytilaan. Tästä huolimatta on syytä todeta, että ehdotettu markkinavalvontalaki koskee erittäin laajaa joukkoa erilaisia tuoteryhmiä. Lisäksi markkinavalvonnan toimenpiteillä saatetaan puuttua perustuslaissa turvattuun elinkeinonvapauteen ja kotirauhaan. Näin ollen uudistuksessa on varmistettava, että eri toimijoille asetetut vastuut ja velvoitteet ovat selkeitä kaikissa tapauksissa. Valvonnan kohteena olevien tahojen taloudellista tai hallinnollista taakkaa ei uudistuksen yhteydessä tule lisätä.

Markkinavalvonnan on oltava tehokasta ja tasapuolista. Eri toimijoiden oikeusturva on huomioitava markkinavalvonnan toimenpiteiden yhteydessä. Ehdotettu lainsäädäntö antaa suhteellisen laajan oikeuden viranomaisille luovuttaa tietoja liike- ja ammattisalaisuudesta niin Suomen kuin ulkomaiden viranomaisille ja Euroopan komissiolle. Korostamme, että valvontaviranomaisten on huolehdittava ammatti- ja liikesalaisuuksien suojan tasosta tilanteissa, joissa tietoja luovutetaan markkinavalvontasäännösten nojalla.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitysluonnoksesta ja lakiesityksestä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Ville Kukkonen
lainopillinen asiamies