30.9.2011 klo 10:06
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa mm. ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta siltä osin kuin valtio ja yksittäiset työttömyyskassat eivät ole siitä vastuussa. Työttömyysvakuutusrahaston menot rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla sekä niistä saatavilla sijoitustoiminnan tuotoilla ja tarvittaessa lainanotolla.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle 2012. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi 0,60 prosentista 0,80 prosenttiin palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuksi 0,85 prosenttiin palkasta 1 932 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,45 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2011 on 0,80 prosenttia palkasta 1 879 500 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,20 prosenttia palkasta.
Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksua ja palkkarajaa esitetään nostettavaksi työantajan työttömyysvakuutusmaksuja vastaavasti pl. korkeampi maksuprosentti, joka nousee 2,05 prosentista 2,20 prosenttiin palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua esitetään korotettavaksi 0,20 prosentista 0,32 prosenttiin palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettavaa työnantajan työttömyysvakuutusmaksua 0,80 prosentista 0,85 prosenttiin palkasta.

Lisäksi yliopistoille esitetään säädettäväksi oma työttömyysvakuutusmaksu, joka olisi 0,85 prosenttia palkasta 1 932 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta.

Esityksen tavoitteena on välttää tilanne, jossa työttömyysvakuutusrahasto velkaantuisi voimakkaasti talouden taantumassa. Taloudellisen tilanteen epävarmuudesta johtuen maksujen korotus katsotaan tarpeelliseksi. Esityksen mukaan korotukset työttömyysvakuutusmaksuihin turvaavat sen, ettei työttömyysvakuutusrahasto velkaannu vuoden 2012 aikana, vaikka työttömyysaste olisi kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin valtiovarainministeriön ennusteessa.

Työttömyysvakuutusrahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi ja ennakoitavissa olevista kansantalouden suhdannevaihteluista johtuvien työttömyysvakuutusmaksujen muutosten tasaamiseksi rahastossa on suhdannepuskuri. Esityksen mukaan työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurissa on vuoden 2011 lopussa varoja 260 miljoonaa euroa ja puskurin enimmäiskooksi vuonna 2012 arvioidaan 1 336 miljoonaa euroa.

Esityksessä ehdotetut työttömyysvakuutusmaksut ovat työttömyysvakuutusrahaston sosiaali- ja terveysministeriölle tekemän esityksen mukaiset. Valtion liikelaitosten ja yliopistojen työttömyysvakuutusmaksut on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä.

Työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskurin kasvattaminen nykyisessä työllisyystilanteessa ei nähdäksemme ole pakollista. Varsin tuoreiden tutkimustemme valossa merkittävää työttömyyden kasvua ei ole odotettavissa ainakaan pk-sektorin yritysten henkilöstövähennysten johdosta lähitulevaisuudessa. Taloudellinen tilanne on kuitenkin tällä hetkellä epävarma ja nopeitakin muutoksia myös työllisyystilanteeseen voi tulla. Lisäksi mikäli taloudellinen tilanne säilyy ennustetun kaltaisena ja työttömyys ei merkittävästi kasva, vähentää nyt tehtävä korotus jatkossa työttömyysvakuutusmaksuihin kohdistuvia nostopaineita, koska työttömyysvakuutustulos muodostuisi reilusti ylijäämäiseksi.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies