1.4.2016 klo 09:13
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme kunnioittavasti seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan työttömyyspäivärahakauden enimmäiskestoa lyhennettäväksi 500 päivästä 400 päivään. Niillä, joilla on vähemmän kuin kolme vuotta työhistoriaa, enimmäiskesto lyhenisi 300 päivään. Enimmäiskesto säilyisi 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään.

Lisäksi ehdotetaan, että omavastuuaikaa pidennettäisiin viidestä päivästä seitsemään, työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotettua ansio-osaa alennettaisiin ja pitkän työuran jälkeen maksettavista korotusosasta ja korotetusta ansio-osasta luovuttaisiin.

Esitys perustuu Juha Sipilän hallitusohjelmaan ja on osa kärkihanketta Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan. Tavoitteena on säästää 200 miljoonaa työttömyysturvamenoista.

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmistelun aikana on kuultu keskeisiä työmarkkinajärjestöjä ja Suomen Yrittäjiä.

Suomessa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kilpailijamaihin (esim. Saksa, Ruotsi) verrattuna pitkä kesto sekä etuuksien taso aiheuttavat nähdäksemme merkittäviä kannustinongelmia. Työllistyminen vaikeutuu huomattavasti jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Onkin tärkeää, että sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan rohkeasti siihen suuntaan, että sekä työnteko aina kannattavaa.

Esitysluonnosta laadittaessa käytössä olleen tutkimustiedon mukaan ansioturvan keston lyhentäminen parantaa työllisyyttä. Nähdäksemme esitetyt muutokset tarjoavat ratkaisuja ansioturvajärjestelmään tällä hetkellä liittyviin kannustinongelmiin. Katsomme myös, että muutoksilla saavutettavat säästöt ovat välttämättömiä työttömyysturvajärjestelmän taloudellisen kestävyyden vuoksi.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Harri Hellstén
toimitusjohtaja työmarkkina-asioiden päällikkö