31.3.2010 klo 08:34
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (TEM/691/00.04.01/2010)

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. Suomen Yrittäjät on aiemmin antanut lausunnot syöttötariffityöryhmän väliraportista (29.4.2009) ja loppuraportista (26.10.2009). Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.

Tukijärjestelmän rakenne

Lakiehdotuksessa säädettäisiin tuulivoimaloissa ja biokaasuvoimaloissa tuotetulle sähkölle maksettavasta tuotantotuesta (syöttötariffi), jolla katettaisiin sähkön tuotantokustannusten ja sähkön markkinahinnan välinen erotus. Tuki rahoitettaisiin valtion talousarviosta. Suomen Yrittäjät pitää ehdotusta tariffijärjestelmän rakenteesta hyvänä. Investointien realisoitumiseksi on tärkeää, että valtion talousarviossa varattava määräraha ja sen kehitys olisivat ennakoitavissa.

Tavoitehinta

Suomen Yrittäjillä ei sinänsä ole huomautettavaa esitettyjen tavoitehintojen suuruuteen. Viittaamme tältä osin aiemmissa lausunnoissa esitettyihin perusteluihin. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että muiden tuotantomuotojen tariffitason asettamista yksinomaan johdonmukaisuussyistä samansuuruiseksi tuulivoiman syöttötariffin kanssa ei voida pitää perusteltuna. Tukitarve vaihtelee huomattavasti uusiutuvan energian tuotantokustannuksista riippuen ja tuulivoiman syöttötariffin taso on määritetty yksinomaan tuulivoiman tukitarpeeseen perustuen.

Nimellistehon alaraja

Hyväksyminen syöttötariffijärjestelmään edellyttäisi, että tuulivoimalaitoksen generaattorien yhteenlaskettu nimellisteho on vähintään 500 kilovolttiampeeria ja biokaasuvoimalaitoksen generaattorien nimellisteho vähintään 200 kilovolttiampeeria. Tehorajaa perustellaan sillä, että sähkön määrän varmentaminen jokaisen tunnin ajalta 12 vuoden ajan on kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettavissa kokoluokaltaan suuremmissa voimalaitoksissa. Esimerkiksi investointituen katsotaan soveltuvan paremmin generaattorien nimellisteholtaan pienempien tuulivoimaloiden ja biokaasuvoimaloiden tuotannon tukemiseen.
Syöttötariffijärjestelmää koskevissa aiemmissa lausunnoissamme olemme todenneet, ettemme pidä tuulivoiman tehorajaa kannatettavana. Luotettavan selvityksen laatiminen tavoitehintaan oikeutetusta sähköntuotannosta olisi syöttötariffijärjestelmässä sähkön tuottajan vastuulla, kuten myös todentajan varmennuksen hankkiminen selvityksessä esitetyistä tiedoista. Näin ollen sähkön tuottaja joutuu joka tapauksessa arvioimaan sähkön määrän varmentamisen kustannustehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Korostamme edelleen, että mikäli vähimmäiskokoraja asetetaan, tulee pientuotannon tuet tarkistaa siten, että ne ovat kilpailukykyisiä tariffijärjestelmän kanssa. Hallituksen esitysluonnoksessa, toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelun yhteydessä, todetaan investointi-tuen myöntämisen olevan selvästi tariffijärjestelmän kaltaista tuotantotukea rajoitetumpaa EU:n valtiontukisääntelyn johdosta. Mikäli pientuotanto ei pääse tariffijärjestelmän piiriin, on selvitettävä, miten pientuotannolle varmistetaan tariffijärjestelmän kanssa kilpailukykyinen tukitaso.

Käyttöön otettujen voimalaitosten kohtelu

Esitetyn lain 8 §:n nojalla syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä voimalaitos vain, jos sähkön tuottaja tekee hakemuksen ennen kuin tuulivoimala taikka biokaasuvoimala ja biokaasuvoimalaan biokaasua tuottava biokaasulaitos otetaan kaupalliseen käyttöön. 47 §:ssä säädettäisiin poikkeus tästä pääsäännöstä.

Pykälän 2 momentin 1 kohdan nojalla biokaasuvoimalan ja sille biokaasua tuottavan biokaasulaitoksen tulisi olla otettu kaupalliseen käyttöön 1 päivä tammikuuta 2000 jälkeen. Biokaasuvoimalassa raaka-aine on kustannuserä toisin kuin tuulivoimalassa. Tarkoituksena on estää ennen lain voimaantuloa käyttöön otettujen biokaasuvoimaloiden ja niille biokaasua toimittavien biokaasulaitosten kannattavuuden heikentyminen sekä kilpailutilanteen vääristyminen ja tarpeettomat uusinvestoinnit. Syöttötariffityöryhmän loppuraporttia koskevassa lausunnossamme olemme todenneet, että käyttöön otettujen laitosten hyväksyminen syöttötariffijärjestelmän piiriin on perusteltua, mikäli niiden kannattavuus muutoin heikkenisi vääristäen kilpailutilannetta. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ennen mainittua päivää käyttöön otettujen biokaasuvoimaloiden ja biokaasulaitosten investointien voidaan katsoa olevan ainakin pääosin kuoletettuja lain voimaantullessa, ja niiden jäljellä olevan käyttöiän varsin lyhyt.

Suomen ympäristökeskuksen BAT-tutkimuksen mukaan ”Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä” 24/2009, Suomessa on kuusi ns. yhteiskäsittelylaitosta, jotka käsittelevät sekä biojätettä että lietettä. Nämä laitokset tarjoavat käsittelyä yrityksien ja kotitalouksien biojätteelle sekä kunnallisten vedenpuhdistamoiden lietteille. Näistä laitoksista ainoastaan Stormossenin laitos on otettu kaupalliseen käyttöön ennen 1 päivä tammikuuta 2000. Biojätettä käsittelevien laitoksien prosessitekniikka on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Tästä johtuen 1990-luvun alussa rakennettu prosessi on uudistettu 2000-luvun aikana.

Pohjanmaalla on kolme yhteiskäsittelylaitosta, jotka tarjoavat käsittelypalveluja; Ab Stormossen Oy, Lakeuden Etappi Oy ja Laihian kunta. Stormossenin laitoksen kannattavuus heikkenee ja alueen kilpailu vinoutuu, mikäli se ainoana laitoksena jätetään syöttötariffijärjestelmän ulkopuolelle.

Suomen Yrittäjät esittää, että 47 § 2 momentin 1 kohta muutetaan biokaasulaitosten osalta siten, että siihen kuuluvat myös biokaasulaitokset, joiden nykyinen käsittelyprosessi on otettu käyttöön 1 päivä tammikuuta 2000 jälkeen ja joiden investoidusta pääomasta pääosa on tullut tämän päivämäärän jälkeen.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Johanna Hietamäki
ympäristöekonomisti