19.2.2016 klo 15:17
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa 15.1.2016 päivätystä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi sekä laeiksi varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta.

Strategisen hallitusohjelman liitteen mukaisesti asiakasmaksuja tulee muuttaa siten, että kuntien maksutulot nousisivat vuodesta 2017 alkaen yhteensä 54 miljoonaa euroa. Hallitus on päättänyt toteuttaa muutokset valmistelemalla uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain, joka tulisi voimaan 1.8.2016.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosta koskeva esitys

Esityksessä säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja päivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Esityksessä ei muuteta nykyisen varhaiskasvatuksen maksujärjestelmän perusrakenteita. Maksu määräytyisi edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Hallitusohjelman edellyttämä 54 miljoonan suuruinen maksutulojen lisäys toteutettaisiin siten, että enimmäismaksua korotettaisiin 22 prosenttia. Ylin perittävä maksu nousisi 64 euroa. Maksuprosentin korotus vaikuttaa siten, että maksu nousee euromääräisesti vähiten pienintä maksua maksaneilta ja enemmän miltei enimmäismaksua maksaneilta. Euromääräisesti eniten maksu korottuu perheillä, jotka tällä hetkellä ja myös uudistuksen jälkeen tulojensa perusteella maksavat enimmäismaksua.

Maksujen korostusten yhteydessä on selvitetty myös kannustinloukkuja, jotka koskevat lähinnä yksinhuoltajaperheitä. Esityksellä pyritään vähentämään varhaiskasvatuksen kannustinloukkuvaikutuksia etenkin yksinhuoltajien ja pienituloisimpien perheiden osalta. Maksun määräytymisen perusteena olevia tulorajoja esitetään korotettavaksi siten, että pienituloisten yhden ja kahden lapsen yksinhuoltajien asiakasmaksut pienenisivät jonkin verran. Esitys alentaisi 2-3 –henkisten perheiden maksuja yli 4000 tuhannen euron kuukausituloihin asti.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu ehdotetaan porrastettavaksi siten, että maksu olisi korkeintaan 60 prosenttia kokonaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia mutta alle 35 tuntia, voitaisiin periä maksu, joka on suhteutettu lapsen varhaiskasvatusaikaan.

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia yritysten toimintaan. Kuntalisän kautta kunnat voivat vaikuttaa, mille tasolle yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoajien palvelun hinta asettuu perheille. Mikäli esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi ei johda yksityisen hoidon kuntalisien pienentämiseen, yksityisten varhaiskasvatustenpalvelujen kysyntä saattaa hieman kasvaa.

Suomen Yrittäjät pitää esitystä kannatettavana.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Mika Tuuliainen
toimitusjohtaja koulutusasioiden päällikkö