28.2.2014 klo 11:20
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Ympäristöministeriö
Kirjaamo

Luonnoksen sisältö lyhyesti

Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset pohjavesialueiden rajauksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta. Esityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rajaisi ja luokittelisi pohjavesialueet. Kunta voisi tarpeen ja riskien perusteella laatia pohjavesialueen suojelusuunnitelman. Lakiin lisättäisiin myös säännös pohjavesialueen rajauksen ja luokituksen muuttamisesta olennaisen uuden tiedon perusteella.

Ehdotuksen tavoitteena on tehostaa pohjavesien suojelua ja parantaa eri toimijoiden oikeusturvaa. Ehdotuksen keskeinen muutos nykytilanteeseen verrattuna olisi, että pohjavesien rajaamisesta ja luokittelusta sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmista sekä niiden laatimismenettelyistä kuulemisineen säädettäisiin laissa. Tähän asti ne ovat perustuneet hallinnolliseen ohjeistukseen eikä niillä ole ollut yksityiskohtaista lainsäädännöllistä perustaa. Pohjavesien rajaamisesta ja luokittelusta sekä pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta ollaan laatimassa myös tarkentavia ohjeita.

Suomen Yrittäjien kanta

Suomen Yrittäjät kannattaa pohjavesialueiden rajaamisen ja luokittelun säätämistä laissa sekä niitä käsittelevien tarkentavien ohjeiden laatimista, koska se yhtenäistää pohjavesialueiden rajausta ja luokittelua ja siten mahdollistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisemman kohtelun toimintojen sijoittumispäätöksissä ja lupamenettelyissä. Lainsäädännössä vahvistetut tiedotus- ja kuulemismenettelyt parantavat myös toiminnanharjoittajien mahdollisuuksia ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja huomioida pohjavesialueiden rajauksen ja luokittelun vaikutus toimintaansa.

Suomen Yrittäjät katsoo, että rajaus- ja luokittelupäätösten muuttaminen voi olla ongelmallista pohjavesialueella jo toimivien elinkeinonharjoittajien kannalta, koska rajauksen tai luokan muutoksen johdosta kiristyvät lupamääräykset tai luvan uusimisen hankaloituminen voivat heikentää yrityksen toimintaedellytyksiä. Toisaalta rajaus- ja luokittelupäätösten muutokset voivat olla myös yrityksen kannalta positiivisia, jos niiden johdosta lupamääräykset lieventyvät. Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että pohjavesialueiden rajat ja luokat perustuvat mahdollisimman tarkkaan tietoon, jotta ei tapahtuisi pohjavesien pilaantumista, ei rajoitettaisi elinkeinotoimintaa turhaan, eivätkä toiminnanharjoittajat joutuisi tekemään turhia suojaustoimenpiteitä.

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä myös suojelusuunnitelmien merkityksen, sisällön ja laatimismenettelyiden säätämistä laissa, koska se yhtenäistää toiminnanharjoittajien kohtelua eri alueilla. Myös ohjeistus suojelusuunnitelmille on mielestämme tervetullut, koska se tuo yhdessä lainsäädännön kanssa ennakoitavuutta pohjavesien suojelun huomioimiseen maankäytön suunnittelussa sekä lupapäätöksissä ja -vaatimuksissa. Pidämme hyvänä myös sitä, että kunta voi laatia suojelusuunnitelman yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti