8.9.2016 klo 16:29
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö asetti 2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaksi lainsäädännöksi sekä lisäksi arvioida mahdollisia muita tarpeellisia toimia joukkolainamarkkinoiden toimivuuden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.

Työryhmä ehdottaa säädettäväksi uuden lain joukkolainanhaltijoiden edustajasta. Laki olisi joustavaksi tarkoitettu puitelaki, jossa vain harvat lain säännökset ovat pakottavia.

Keskeiset havainnot

Suomalaisten pk-yritysten rahoituksen saatavuus on kiristynyt ja yritykset ovat kokeneet, etteivät ne saa riittävän edullisin ehdoin rahoitusta markkinoilta. Erityisen vaikea tilanne on mikro- ja pienillä yrityksillä, joilla pääsääntöisesti on enemmän rahoitusongelmia kuin suuremmilla yrityksillä.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä. Edustajamallin käyttöönotto mahdollistaisi nykyistä paremmin uuden pankeista riippumattoman rahoituskanavan hyödyntämisen. Se ei välttämättä lisäisi olennaisesti yritysten saatavilla olevan rahoituksen määrää, mutta edustajamalli luo edellytyksiä rahoituslähteiden tarjonnan monipuolistamiselle.

Malli helpottaa yritysten rahoituksen saantiongelmia ja edelleen mahdollistaa sellaisten kannattaviksi arvioitujen hankkeiden toteuttamisen, jotka ilman ulkoista rahoitusta olisivat jääneet mahdollisesti toteutumatta.

Pk-yritysten rahoituskanavien monipuolistumisen tukee niiden kasvua ja mahdollistaa siten uusien kotimaisten työpaikkojen syntymisen. Rahoituskanavien kehittämisellä ja joukkolainamarkkinan toimintaedellytysten tukemisella avattaisiin lisäksi suomalaisille sijoittajille uusia sijoitusmahdollisuuksia.

Huomautamme kuitenkin, että joukkolainamarkkinat eivät sovellu jatkossakaan kaikkien yritysten rahoituslähteeksi. Suurimmalle osalle pk-yrityksistä pankkirahoitus muodostaa myös jatkossa keskeisimmän rahoituskanavan.

Jatkovalmistelu

Työryhmän jatkotyöhön liittyen toteamme seuraavaa. Useat tahot ovat viime aikoina esittäneet näkemyksiä nykyisen yrityssaneerauslain kehittämisestä. Nykylainsäädäntöä on kritisoitu erityisesti siltä osin, että laki ei mahdollista niin kutsuttua velkakonversiota osakepääomaan (debt-to-equity swap) tai muuhun omaan pääomaan rinnastettavaan erään ilman velallisen suostumusta.

Suomen Yrittäjät haluaa tässä yhteydessä korostaa, että myös yrityssaneerauslainsäädäntöä kehitettäessä lainsäädäntöä tulee arvioida erityisesti siitä näkökulmasta, että se sopisi nykyistä paremmin erityisesti pienille yhtiömuotoisille yrityksille. Tämä näkökulma tulee huomioida myös mahdollisesta velkakonversiosta keskusteltaessa.

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen Petri Malinen
pääekonomisti ekonomisti