19.6.2014 klo 13:16
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausuntonamme otsikossa mainitusta asiasta Suomen Yrittäjät esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Muutosehdotus kohdistuu palkkatukijärjestelmään. Tavoitteena on hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti ensinnäkin yksinkertaistaa tukijärjestelmää, jotta voitaisiin lisätä yritysten osuutta palkkatuetun työn tarjoajana tuen vaikuttavuuden parantamiseksi. Toiseksi muutoksilla tavoitellaan rakennetyöttömyyden alentamista ja tässä tarkoituksessa pyritään tuen avulla saamaan töihin varsinkin pidempään työttömänä olleita ikääntyneitä henkilöitä.

Tavoitteiden toteuttamiseksi luonnoksessa ehdotetaan siirtymistä euromääräisesti määritellystä tuesta prosenttiperusteiseen järjestelmään. Tukiprosentit olisivat 30, 40 tai 50 % työnantajalle tuella palkatusta aiheutuvista palkkauskustannuksista. Tukiprosentti samoin kuin tuen kesto määräytyisi sen perusteella, kuinka pitkään tuella palkattava on ollut työttömänä. Pidempään työttömänä olleen palkkaamiseen saisi suuremman ja pitkäkestoisemman tuen. Lisäksi ikääntyneen 60 vuotta täyttäneen palkkaamiseen annettaisiin mahdollisuus saada pitkäkestoista tukea.

Valtion menot eivät esityksen mukaan prosenttiperusteisuuteen siirtymisen seurauksena kasvaisi, vaan uudistus toteutetaan käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tukiprosentit on ehdotuksessa pyritty asettamaan niin, että rahaksi muutettuna tukien euromäärät pysyisivät jokseenkin tämän hetkisillä tasoilla. Tukia hakevien yritysten kannalta muutos vaikuttaisi toisaalta sillä tavoin saatavien tukien määrään, että matalamman palkkatason aloilla ja yrityksissä tukieurot jonkin verran pienenisivät nykyisestä ja korkeamman palkkatason töissä vastaavasti kasvaisivat. Tämä seuraa siis siitä, että tuki olisi aina tietty prosenttiosuus palkkauskustannuksista.

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan on perusteltua hakea nykyistä paremmin toimivaa mallia sille taloudelliselle tuelle, jolla yhteiskunta pyrkii edistämään työttömien työllistymistä. Prosenttiperusteisuuteen siirtyminen vaikuttaa nykyistä selkeämmältä ja yrityksen näkökulmasta helpommin laskettavissa olevalta järjestelmältä, ja tässä mielessä kannatamme uudistuksen toteuttamista. Ehdotettu uudistus ei muutoin ymmärtääksemme kuitenkaan kevennä tukea hakevien ja käyttävien yritysten hallintovelvoitteita. Vaikka yritysten tukeen liittyviä hallintotehtäviä onkin jo aiemmilla muutoksilla aidosti kevennetty, hallintovelvoitteet muodostavat väistämättä yhden pidäkkeen palkkatuella työllistämiselle. Pidemmällä aikajänteellä työllistymisen tukemisessa pitäisikin edelleen hakea keinoja, joilla tuki voitaisiin suunnata suoraan työllistyvälle henkilölle.

Tärkeä käytännön muutos koskee palkkatuen jatkamista tukijakson päättymistilanteessa. Pääsäännön mukaanhan työsuhde ei saa alkaa ennen viranomaisen päätöstä palkkatuen myöntämisestä. Ehdotuksen mukaan viranomaisen päätös palkkatuen myöntämisestä voitaisiin jatkotilanteessa tehdä uuden (jatko)työn aloittamisen jälkeenkin, kunhan hakemus uudelle tukijaksolle on tehty ennen edellisen jakson päättymistä. Tästä sääntelyn selkeytyksestä huolimatta käytännön tasolla esiintyy jatkuvasti tilanteita, joissa jatkohakemuskin tulee tehdyksi vasta tukijakson päättymisen jälkeen, ilman että kysymys olisi mitenkään tukien väärinkäyttöpyrkimyksestä. Kun jatkotilanteet useimmiten kohdistuvat osatyökykyisten tai muutoin vaikeasti työllistyvien pysyväksi tarkoitettuun tukityöllistämiseen, sääntelyn ehdottomuus on johtanut näiden työllistettävien kannalta hankalaan tilanteeseen. Niinpä olisi mielestämme tarpeen vielä kehittää sääntelyä siten, että tukihakemuksen määräajat eivät olisi ehdottomia, kun kysymys on pysyväksi tarkoitetun palkkatuen jatkohakemuksista.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Rauno Vanhanen
johtaja