12.8.2013 klo 09:02
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Suomen Yrittäjät toteaa vastauksena lausuntopyynnössä esitettyyn kysymykseen, että mielestämme valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen tekemää sopimusta siitä, että irtisanomiset, lomautukset tai työajan lyhennykset eivät olisi esteenä työkokoilun järjestämiselle, on voitava soveltaa myös niillä työpaikoilla, joilla on velvollisuus noudattaa kyseistä sopimusta yleissitovuuden perusteella.

Kyseisen lakiehdotuksen 4 luvun 7 §:n 2 momentin sanamuotoa ehdotamme täsmällisyyden vuoksi tarkistetavaksi seuraavasti:

”… niillä työpaikoilla, joilla on velvollisuus noudattaa järjestöjen tekemää (yleissitovaa) työehtosopimusta.”

Lakiluonnoksessa käytetty muotoilu ”jotka olisivat sidottuja” viittaa Työehtosopimuslain käsitteistöön, jossa sidottuisuus koskee vain työehtosopimuksen normaalisitovuuden piirissä olevia.

Lakitekstistä olisi kaiketi syytä jättää pois myös rajaus pelkästään yleissitoviksi vahvistettuihin työehtosopimuksiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Rauno Vanhanen
johtaja