21.1.2013 klo 09:18
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut esityksen, jolla velvoitettaisiin elinkeinonharjoittaja tarjoamaan käteiskaupassa asiakkaalle ostoksesta kuitti. Esityksen tavoitteena on torjua käteistoimialoille tyypillistä ohimyyntiä ja puuttua harmaaseen talouteen. Laissa säädettäisiin kuitin tietosisällöstä, lain valvonnasta sekä laiminlyönnin seuraamuksista. Tavoitteena on, että uusi laki kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa tulee voimaan heinäkuussa.

Suomen Yrittäjät on toimittanut työ- ja elinkeinoministerille asiaa koskevan lausunnon kesäkuussa 2012. Jatkovalmistelun osalta esitämme seuraavaa:

Kuitin sisältövaatimuksille oltava riittävä siirtymäaika

Suomen Yrittäjät pitää esitystä tärkeänä ja kannatettavana. On myönteistä, että Suomen Yrittäjien aikaisemmassa lausunnossaan esittämiä näkökohtia on otettu huomioon lakiesityksen jatkovalmistelussa. Esitys on tasapainoinen ja oikeasuhtainen huomioiden eräiden käteismyynnin alojen, kuten torimyynnin erityisolosuhteet.

Toteamme, että suurin osa yrityksistä noudattaa jo tällä hetkellä hyvää kirjanpitotapaa ja antaa käteisostoista ehdotetun lain vaatimukset täyttävän kuitin. Katsomme kuitenkin perustelluksi siirtää lain voimaantuloa kuitin sisältövaatimusten osalta kuudella kuukaudella, jotta tarvittavat tietojärjestelmäpäivitykset saataisiin toteutettua.

Ohimyyntiä torjuttava oikeilla keinoilla

Esitys ei sisällä säännöksiä tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöön ottamiseksi, vaan ministeriössä tehdään erillisen selvityksen pohjalta arvio tällaisen sääntelyn tarpeesta ja sisällöstä. Haluamme kuitenkin jo tässä vaiheessa korostaa, ettei erilaisilla harmaan talouden torjuntaratkaisuilla saa olla kielteisiä vaikutuksia asiallisesti ja hyvän kauppatavan mukaisesti toimiville yrityksille.

Velvollisuus ottaa tyyppihyväksytty kassakone käyttöön kohdistuu kustannuksena ja hallinnollisena rasituksena ennen kaikkea suurimpaan osaan käteiskauppaa harjoittavista ja rehellisesti toimivista yrityksistä. Suomen Yrittäjät ei kannata tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönoton pakollisuutta ja katsoo, että ohimyyntiä voidaan torjua tehokkaasti säätämällä kuitinantovelvollisuudesta lausunnolla olevan esityksen mukaisesti.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies