11.8.2016 klo 15:00
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Vero-osasto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Esitys koskee edellä mainittujen energiaverojen korottamista.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Pääministeri Sipilän hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti syksyllä 2015 luopua makeisten ja jäätelön valmisteverosta vuoden 2017 alusta. Liikenteen polttonesteiden verojen korotusta koskevalla esityksellä on tarkoitus kattaa makeisten ja jäätelön veron poistamisesta aiheutuva verotuottomenetys julkisen talouden alijäämän kasvun estämiseksi.

Esitystä voidaan pitää perusteltuna siinä mielessä, että sillä pyritään säilyttämään julkisen talouden tasapaino. Esityksellä yhden veron poistamisesta aiheutuva verontuottomenetys kompensoitaisiin toisen veron kiristyksellä: veron poisto kohdistuu elintarvikesektorille ja verorasitus puolestaan energian käytön sektoreille. Ehdotus kohdentuu siten eri elinkeinoelämän sektoreille epäneutraalilla tavalla, mitä voidaan pitää valitettavana.

Veronkorotus kohdistuisi erityisesti liikennesektorille, jolla useat pienet kuljetus- ja koneyritykset ovat jo nykyisin vaikeassa tilanteessa, koska niiden on rajallisen neuvotteluvoimansa vuoksi vaikea vyöryttää veronkorotuksia hintoihin. Energiaverotuksen kiristämisellä olisi haitallisia vaikutuksia yritystoimintaan laajemminkin. Lainvalmistelun yhteydessä tulisi siksi tarkastella keinoja eriyttää liikenne- ja työkonepolttoaineiden ammattimainen käyttö muusta käytöstä korkeasta polttoaineverotuksesta yrityksille aiheutuvien haittojen lieventämiseksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Mikael Pentikäinen Laura Kurki
toimitusjohtaja veroasiantuntija