11.8.2015 klo 11:51
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksujen soveltamisalasta suoraan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa nykyisen em. laissa olevan viittauksen tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan sijasta. Esityksen taustalla on tapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistus. Itse soveltamisalaan ei ole tarkoitus tehdä merkittäviä muutoksia.

Em. muutosesityksestä johtuen ehdotetaan muutoksia myös työttömyysturvalakiin ja siellä erityisesti lain yrittäjämääritelmään. Määritelmää esitetään uudistettavaksi siten, että työttömyysturvalaissa yrittäjänä pidettäisiin henkilöä, jota pidetään yrittäjänä yrittäjän eläkelaissa tai maatalousyrittäjän eläkelaissa. Nykyisen lainsäädännön mukaan yrittäjältä edellytetään velvollisuutta ottaa em. laeissa määritellyt eläkevakuutukset. Edelleen esitetään, että yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsottaisiin työttömyysturvassa lopetetuksi, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavan ilmoituksen perusteella päättynyt ja yrittäjän eläkevakuutuksesta on luovuttu. Verottajan rekistereistä poistumista ei enää edellytettäisi.

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä ja valmisteluun ovat osallistuneet keskeiset työmarkkinajärjestöt, työ- ja elinkeinoministeriö ja Työttömyysvakuutusrahasto. Lakien on määrä tulla voimaan 1.1.2016.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina. Lakiteknisesti ja selkeyden vuoksi on huomattavasti järkevämpää säätää työttömyysvakuutusmaksujen soveltamisalasta työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa.

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa koskeva työttömyysturvalain muutos on merkittävä ja auttaa erityisesti vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia yrityksiä vaikeiden aikojen ylitse.

Tuemme myös työttömyysturvalain yrittäjämääritelmään tehtävää muutosta ja pidämme sitä oikeansuuntaisena. Sosiaaliturvalainsäädännössä on syytä säilyttää selkeä jako yrittäjiin ja palkansaajiin. Esitetyllä lainmuutoksella valtaosa nykyisin ns. omassa työssä työllistyjistä katsottaisiin jatkossa yrittäjiksi. Muutos helpottaa heitä mm. työskentelynsä vakuuttamisen suhteen.

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmän osalta olisi syytä ollut samalla helpottaa yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten tilannetta. Perheyrityksessä työllistyessään ko. henkilöt itse kokevat olevansa palkansaaja-asemassa, kuuluvat ammattiliittoon ja vakuuttavat itsensä palkansaajien työttömyyskassassa. Kun heidän työskentelynsä päättyy, he eivät kuitenkaan pääse työttömyysetuudelle yrittäjästatuksen vuoksi. Vielä yleisempää on, etteivät yrityksessä työskennelleet yrittäjän perheenjäsenet pääse ansiosidonnaiselle työttömyysetuudelle, koska ovat olleet tietämättään väärinvakuutettuna yrittäjäkassan sijaan palkansaajakassassa. Vähintään perheenjäsenet, jotka eivät omista yrityksestä mitään, pitäisikin tässä yhteydessä poistaa työttömyysturvassa yrittäjämääritelmän alta.

Ystävällisin terveisin
Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö