6.5.2015 klo 09:53
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkäriammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta. Tavoitteena on saattaa lain säännökset vastaamaan muutettua ammattipätevyysdirektiiviä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi seuraavia asioita:

Ehdotuksen mukaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa eläinlääkärin laillistamista koskevan hakemuksen liite-asiakirjoja ei tarvitsisi esittää alkuperäisinä tai virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä, ellei Elintarviketurvallisuusvirasto sitä erikseen vaatisi.

Laissa säädettäisiin myös sähköisestä hälytysmekanismista, jonka avulla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja ammatinharjoittajiin kohdistuvista kielloista ja rajoituksista.

Direktiivin täytäntöönpanosta johtuvien muutosten lisäksi lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset eläinlääkärinammatin harjoittajia koskevien kantelujen käsittelystä. Ehdotetulla sääntelyllä pyritään selkeyttämään kanteluprosessia, turvaamaan niiden henkilöiden oikeudet, joita asia koskee, sekä keventämään useissa tapauksissa tarpeettoman raskaaksi käyneitä ja viranomaisia kohtuuttomasti työllistäviä kanteluprosesseja.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset huomautuksen antamisesta eläinlääkäriammatin harjoittajalle ja hänen huomionsa kiinnittämisestä asianmukaiseen ammattitoimintaan. Lakiin lisättäisiin säännökset Elintarviketurvallisuusviraston mahdollisuudesta tehostaa uhkasakolla antamiaan työkyvyn ja ammattitaidon selvittämistä koskevia määräyksiä.

Hallinnollisen taakan vähentämiseksi laista kumottaisiin säännökset, jotka koskevat yleisön käyttöön tarkoitetun painetun eläinlääkäriluettelon julkaisemista. Samassa yhteydessä uudistettaisiin eläinlääkärirekisterin tietojen luovutusta koskevia lain säännöksiä mm. siten, että lain suhde henkilötietojen suojaa koskevaan lainsäädäntöön selkeytyisi.

Eläinlääkäriammatin harjoittamiseen ja ammattipätevyysdirektiiviin liittyvät muutosehdotukset ovat tervetulleita. Suomen Yrittäjät kannattaa liikkuvuutta koskevien säännösten yksinkertaistamista, nykyaikaistamista ja byrokratian keventämistä.

Suomen Yrittäjien lähtökohtana on, että ammattipätevyyksiä säädellään mahdollisimman vähän ja ammattitaitoisen työvoiman ja yrittäjyyden liikkuvuus on mahdollisimman vapaata. Ammattihenkilöiden liikkuvuus on keskeinen edellytys sisämarkkinoiden toimivuudelle.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Mika Tuuliainen
toimitusjohtaja koulutusasioiden päällikkö