12.11.2015 klo 13:43
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaaren muuttamisesta

Oikeusministeriö
Lainvalmisteluosasto

Yleistä

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaareen muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan maakaaren (540/1995) muuttamista sähköisten panttikirjojen käyttöönoton edistämiseksi. Lakiehdotuksen mukaan uusista kiinnityksistä annettaisiin tulevaisuudessa vain sähköisiä panttikirjoja. Sähköisiä panttikirjoja ei enää muutettaisi kirjalliseen muotoon. Lisäksi lakiehdotuksen mukaan vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei enää vuoden 2019 lopussa päättyvän siirtymäkauden jälkeen voisi käyttää uusien panttioikeuksien perustamiseen. Lakiehdotus sisältää myös eräitä lähinnä teknisluonteisia muutosehdotuksia.

Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Huomioita esitysluonnoksesta

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti ehdotetun lainsäädännön tavoitteisiin. Panttikirjojen siirtämis-, tallentamis- ja arkistointitoimenpiteisiin liittyvän työmäärän ja kustannusten sekä katoamis- tai vahingoittumisriskin pienentymistä voidaan pitää myönteisenä kaikkien toimijoiden kannalta. Ehdotettujen lainmuutosten voidaan katsoa edistävän kiinteistöjen vakuuskäyttöön ja vakuushallintoon liittyvien oikeustoimien ja niiden kirjaamisten luotettavaa siirtymistä kohti sähköistä muotoa.

Ehdotukset tukevat yleistä yhteiskunnan ja julkisten palveluiden digitaalista kehitystä. Ne myös osaltaan edesauttavat hallitusohjelman tavoitteiden, kuten julkisten palveluiden digitalisoinnin toteuttamista. Kokonaisuutena tarkastellen on erittäin toivottavaa, että uudistus myös pitkällä aikavälillä tosiasiallisesti alentaisi luottomenettelyyn liittyviä kustannuksia.

Muutosehdotus, jonka mukaan vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei enää vuodesta 2020 alkaen voida käyttää uusien panttioikeuksien perustamiseen, on käytännön panttaus- ja kiinnitysmenettelyn kannalta merkittävä. Kuten lakiehdotuksessa on todettu, muutos aiheuttanee laajamittaista tarvetta muuttaa vanhoja kirjallisia panttikirjoja sähköiseen muotoon. Vanhojen panttikirjojen sähköiseen muotoon muuttamisesta ja lainmuutoksen edellyttämistä tietojärjestelmämuutoksista aiheutuvat kustannukset eivät saa muodostua kohtuuttoman suureksi pankkien ja edelleen luottoasiakkaiden kannalta. Kustannusten ja hallinnollisen työmäärän minimoimiseksi ehdotettu panttikirjojen ns. massamuuntamista koskeva menettely on kannatettavaa. Pelkästään sähköiseen menettelyyn siirtymisen edellyttämien, esimerkiksi tietojärjestelmiä ja toimintatapoja koskevien muutosten vuoksi lainmuutokselle ehdotettu siirtymäaika on perusteltu.

Uudistuksen myönteisistä tavoitteista huolimatta korostamme, että kiinteistöjen vakuuskäyttöön ja vakuuksien hallintaan liittyvien sähköisten järjestelmien tulee kaikissa tilanteissa olla ehdottoman luotettavia, selkeitä ja helppokäyttöisiä ottaen huomioon erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet. Pelkästään sähköiseen menettelyyn siirtyminen on periaatteellisesti merkittävä muutos. Tämän vuoksi lainmuutoksen vaikutuksia tulisi seurata tarkasti, jotta mahdollisesti ilmenevät ongelmat voidaan havaita ja korjata.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitysluonnoksesta ja lakiesityksestä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Ville Kukkonen
lainopillinen asiamies