17.9.2013 klo 09:17
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pääasiallinen sisältö

Ehdotuksen mukaan tilintarkastuslakia muutettaisiin siten, että tilintarkastajalle säädettäisiin velvoite ilmoittaa tilintarkastuksen aikana ilmenneistä rikosepäilyistä tarkastuksen kohteena olevan yhteisön tai säätiön vastuuvelvollisille. Jos nämä eivät ilmoituksen johdosta ryhtyisi riittäviin toimenpiteisiin, tilintarkastajalla olisi tietyissä tilanteissa velvollisuus ilmoittaa epäilynsä myös poliisille. Tilintarkastajalla ei olisi ehdotuksen mukaan vahingonkorvausvelvollisuutta edellä mainitun ilmoituksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä aiheutuneesta vahingosta.

Tilintarkastuslakia ehdotetaan muutettavaksi myös tilintarkastajan eroamisen, tilintarkastajan salassapitovelvollisuuden ja tilintarkastajan yläikärajan osalta. Jatkossa tilintarkastaja voisi erota tehtävästään ainoastaan perustellusta syystä. Salassapitovelvollisuutta koskevaa säännöstä muutettaisiin niin, että salassapitovelvollisuuden estämättä tilintarkastaja voisi ilmoittaa poliisille rikosepäilyn ja sen perusteena olevat seikat. Yläikärajan poistamisella mahdollistetaan tilintarkastajien työuran pidentyminen.

Ehdotus liittyy valtioneuvoston tehostettuun toimintaohjelmaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi. Hallituksen esitysluonnos on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lähtökohdat

Nykysääntelyn mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, joka on luovutettava yhteisön hallitukselle tai vastaavalla toimielimelle. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen. Tilintarkastuskertomuksessa on huomautettava, jos yhteisön tai säätiön yhtiömies, hallituksen, hallintoneuvoston tai vastaavan toimielimen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka toimitusjohtaja tai muu vastuuvelvollinen on

1. syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, jos saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan, tai
2. rikkonut yhteisöä tai säätiötä koskevaa lakia taikka yhteisön tai säätiön yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä.

Myös erityislaeissa on joitakin raportointivaatimuksia, joita on käsitelty hallituksen esitysluonnoksessa.

Suomen Yrittäjät pitää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ensiarvoisen tärkeänä tavoitteena. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että keinot ovat tehokkaita, oikeasuhtaisia eivätkä aiheuta juridisia tai käytännön riskejä oikein toimiville yrityksille.

Toteamme, että harmaa talous ja talousrikollisuus esiintyvät todennäköisesti valtaosaltaan sellaisissa oloissa, joihin ehdotetulla ilmoitusvelvollisuudella ei olisi mitään vaikutusta. Ilmoitusvelvollisuuden säätäminen johtaisi todennäköisesti tilintarkastuskustannusten kasvamiseen tarkastettavissa yrityksissä, mikä olisi vastoin hallituksen yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskevia linjauksia. Lainmuutoksesta aiheutuvat kustannukset ja niistä vastaavasti saatava hyöty olisivat pahassa ristiriidassa.

Katsomme, että ehdotus tilintarkastajan velvollisuudesta ilmoittaa rikosepäilyistä ei ole onnistunut emmekä kannata lain muuttamista suunnitellulla tavalla.

Ehdotukseen tilintarkastajan velvollisuudesta ilmoittaa rikosepäilystä liittyy useita ongelmia

Luottamuksellisuus on yksi tilintarkastuksen kulmakivistä. Tilintarkastajalta yleisesti odotetaan pidättyvyyttä asiakasta koskevien tietojen välittämisessä ulkopuolisten tietoon. Ehdotettu velvollisuus raportoida tarkastuskohteen ulkopuolisille olisi ensinnäkin periaatteellisesti merkittävä muutos tilintarkastuksen luotettavuuden ja salassapitovelvollisuuden näkökulmasta.

Periaatteellisen näkökulman lisäksi ehdotukseen liittyy useita käytännön ongelmia. Erikoiseen tilanteeseen joudutaan esimerkiksi tapauksessa, jossa rikollisen menettelyn kohteeksi joutuneen yrityksen johto tai omistajat ovat arvioineet yrityksen kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi selvittää asia yrityksen sisällä ja olla tekemättä poliisille ilmoitusta yritykseen kohdistuneesta rikoksesta. Tällaisessa tilanteessa tilintarkastajalle mahdollisesti kuitenkin syntyisi velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, mitä ei voida pitää perusteltuna.

Tilintarkastaja saattaa myös arvioida tilanteen virheellisesti. Tilintarkastaja ei ole rikosoikeuden yleisten oppien eikä rikosten tunnusmerkistöjen asiantuntija. Virheellisistä tulkinnoista ja niistä seuraavista ilmoituksista voi aiheutua yrityksille julkisuushaittaa ja taloudellista vahinkoa. Jo pelkkä esitutkinnan käynnistyminen saattaa johtaa jopa merkittäviin taloudellisiin vahinkoihin, vaikka myöhemmin epäilyt osoittautuisivat perusteettomiksi.

Ehdotuksen mukaan tilintarkastajalla ei kuitenkaan olisi vahingonkorvausvelvollisuutta esimerkiksi ilmoituksen tekemisestä aiheutuneesta vahingosta, vaikka vahinko olisi objektiivisesti arvioiden aiheutettu huolimattomalla menettelyllä (säännösehdotus, 51 §:n 2 momentti, on hieman epäselvä, mutta sen sisältönä näyttäisi olevan se, että ainoastaan tahallisesti virheellisen ilmoituksen antanut tilintarkastaja voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi).

On muistettava, että mikäli lainsäädännössä rajoitetaan vahingonaiheuttajan vastuuta, vahinko jää jollekin muulle (eli vahingonkärsijälle) kannettavaksi. Ehdotuksessa ei ole arvioitu tällaisen vastuun rajoittamisen vaikutuksia.

Katsomme, että tilintarkastajan vahingonkorvausvastuuta ei tule rajoittaa nykyisestä siinäkään tilanteessa, että ehdotettu ilmoitusvelvollisuus poliisille toteutettaisiin.

Toteamme vielä, että ehdotettu 13 a § (ilmoitusvelvollisuus rikosepäilystä) on varsin vaikeaselkoinen. Tilintarkastajalla on ilmoitusvelvollisuus, ”jos tilintarkastuksen aikana tulee ilmi seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä, että […] vastuuvelvollinen on saattanut olla osallisena rikokseen tai sallia sen ja rikos liittyy kyseiseen yhteisöön tai säätiöön”. Tilintarkastaja joutuisi siis arvioimaan rikosoikeudellisen syytä epäillä –kynnyksen lisäksi (jonka arviointi itse asiassa kuuluisi viranomaiselle eli poliisille) sitä, onko jotain saattanut tapahtua. Säännösehdotus ei ole onnistunut.

Johtopäätökset

Tilintarkastus ei ole osa viranomaisvalvontaa eikä tilintarkastajalle tulisi asettaa viranomaiselle kuuluvia velvollisuuksia. Lisäksi on huomattava, että myöskään viranomaisilla ei ole yleistä velvollisuutta ilmoittaa poliisille havaitsemistaan rikosepäilyistä.
Suomen Yrittäjät ei kannata ehdotettua sääntelyä tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudesta rikosepäilystä. Sääntelyyn liittyy sekä periaatteellisia että käytännöllisiä ongelmia. Tilintarkastajan nykyiset raportointivelvoitteet ovat laajat ja riittävät.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö