7.12.2015 klo 10:48
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain 21 § ja 209 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain (527/2014) 21 § ja 209 §:n muuttamisesta. Muutosehdotuksella poistettaisiin ympäristönsuojelulaista vesien laadun tutkimiseen liittyvä kansallinen hyväksymismenettely ja siihen liittyvä asetuksenantovaltuus.

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti ehdotettuun lakimuutokseen. Ottaen huomioon perustuslailliset seikat ja Euroopan unionin sisämarkkinoiden perusperiaatteet sekä hallitusohjelman tavoitteet, on perusteltua luopua hyväksymismenettelystä. Lisäksi huomautamme, että lainsäädännön selkeysnäkökohdat ja toimijoiden oikeusturva huomioiden, tulee lainmuutoksen yhteydessä kumota tarpeettomaksi käynyt asetus julkisen valvonnan alaisista vesitutkimuslaitoksista (18.5.1962/325).

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitysluonnoksesta ja lakiesityksestä. Toivomme, että samankaltainen myönteinen kehitys toteutuu muussakin lainsäädännössä. Yritystoimintaa koskevan normimäärän järkeistäminen sekä hallinnollisen taakan ja kustannusten vähentäminen on omiaan edistämään yritysten toimintaa ja sen kautta hyödyttämään koko yhteiskunnan kehitystä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus Ville Kukkonen
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies