17.5.2016 klo 16:00
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Yleistä

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lakiehdotuksella ehdotetaan muutettavaksi voimassa olevan ympäristönsuojelulain (527/2014) haja-asutuksen talousvesien kiinteistökohtaista sääntelyä. Muutosehdotukset koskisivat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.

Lakiehdotuksen mukaan perustason puhdistusvaatimuksen noudattamisen ajankohta määräytyisi voimassa olevasta sääntelystä poiketen kahdella eri tavalla. Puhdistusvaatimuksen täyttämisen ajankohta perustuisi joko lakiehdotuksessa esitettyyn määräaikaan tai siihen, kun kiinteistöllä tehdään tietynlaisia muutos- ja korjaustöitä. Lakiehdotuksen sääntely olisi osin minimisääntelyä, sillä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voitaisiin nykysääntelyn tapaan säätää paikallisten olosuhteiden nojalla lakia ankarimmista vaatimuksista. Lisäksi lakiehdotuksessa ehdotetaan muutosta perustason puhdistusvaatimuksesta myönnettävän poikkeuksen myöntämisedellytyksiin.

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Huomioita lakiehdotuksesta

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että vesistöjen suojelu ja kuormituksen vähentäminen pystytään turvaamaan riittävällä tavalla. Korostamme, että juomavedelle ja vesistölle haitalliset aineet on otettava talteen ja käsiteltävä asianmukaisesti. Sääntelyn ja sen asettamien velvoitteiden on kuitenkin oltava ennakoitavia, tasapuolisia ja kohtuullisia.

Lakiehdotuksen tavoitteena on haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn kohtuullistaminen ja selkiyttäminen. Lakiehdotuksella pyritään toteuttamaan pääministeri Sipilän hallitusohjelman kirjausta jätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelulain 16 luvun sääntelyn kohtuullistamiseksi. Hallitusohjelman mukaan pilaantumisherkillä alueilla, kuten rannat ja pohjavesialueet, tulisi noudattaa edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä. Muilla alueilla olevien ennen vuotta 2004 rakennettujen asuinkiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotusta jätevesiremonttien määräajasta. Näiden kiinteistöjen osalta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä.

Suomen Yrittäjät pitää lakiehdotusta tavoitteeltaan kannatettavana. Pidämme perusteltuna muutosehdotusta, jolla muiden kuin ehdotetun 156 a §:n soveltamisalaan kuuluvien kiinteistöjen osalta perustason puhdistusvaatimuksen noudattaminen sidottaisiin tietyn määräpäivän sijasta toteutettavaksi tiettyjen luvanvaraiseen muutos- tai korjaustöiden yhteydessä. Huomautamme kuitenkin, että lakimuutoksen yhteydessä on varmistettava riittävä viranomaisten ohjeistaminen ja neuvonta, jotta tulkintakäytäntö on jatkossa yhtenäistä ja tasapuolista.

Ehdotetun 156 a §:n soveltamisalan piiriin kuuluvien kiinteistöjen osalta siirtymäsäännöksen pidentäminen 31.10.2019 saakka on luottamuksensuoja ja aiemmat säädösmuutokset huomioiden perusteltua. Lisäksi lakiehdotuksessa esitetään 156 a §:n soveltamisalaan kuuluvien kiinteistöjen osalta poikkeamisen myöntämisedellytysten lieventämistä. Lakiehdotuksen mukaan poikkeus perustason puhdistusvaatimukseen voitaisiin myöntää joko jätevesien vähäisen määrän tai kiinteistön omistajaan tai haltijaan liittyvän kohtuuttomuusarvioinnin perusteella, kun voimassa oleva sääntely edellyttää molempien edellytysten täyttymistä. Lakiehdotuksen mukaan poikkeamismahdollisuus ei kuitenkaan koskisi ehdotetun 156 b §:n soveltamisalaan kuuluvia kiinteistöjä. Ehdotetun 156 b §:n soveltamisalaan kuuluvien kiinteistöjen kategorinen sulkeminen poikkeamismahdollisuuden ulkopuolelle voi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. Ottaen huomioon lakiesitykselle asetetut tavoitteet, tulisi tältä osin lakiehdotuksen vaikutuksia ja sääntelyvaihtoehtoja selvittää vielä tarkemmin.

Haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisia jätevesiä koskevaa sääntelyä on muutettu useaan otteeseen viime vuosina. Huomautamme, että usein toistuvat, poukkoilevat säädösmuutokset vaikeuttavat merkittävästi yritysten ja kotitalouksien mahdollisuuksia varautua sääntelyn asettamien velvoitteiden noudattamiseen. Kiinteistön omistajien ja haltijoiden investointien ja toisaalta puhdistusjärjestelmien asennus- ja suunnittelupalveluita tarjoavien yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sääntely on mahdollisimman ennakoitavaa ja vakaata. Korostamme, että nyt ehdotetun lakimuutoksen myötä tulee pyrkiä vakaaseen ja ennakoitavaan sääntelyyn.

Ottaen huomioon monimutkainen sääntelykokonaisuus sekä aiemmat muutokset, tulee lakimuutoksen yhteydessä varmistaa riittävä kiinteistönomistajien ja haltijoiden sekä alan yritysten neuvonta ja opastus. Lisäksi eri toimijoiden yhdenvertaisuus huomioiden, tulee pyrkiä mahdollisimman yhtenäiseen soveltamiskäytäntöön.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja

Ville Kukkonen
lainopillinen asiamies