12.8.2013 klo 08:58
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen laeiksi TEKESistä annetun lain muuttamisesta ja aikaisen vaiheen pääomasijoitusmarkkinan kehittämisestä

Hallituksen tavoitteena on kehittää julkista pääomasijoitustoimintaa ja lisätä riskinottoa yritysrahoituksessa kasvuyritysten lisäämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus käynnistää pitkäaikaisen kasvurahoitusohjelman. Valtion rahoitusosuus alkavien yritysten rahastoihin kanavoidaan Tekesin kautta.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että valtio osaltaan täydentää käynnistyvien ja nuorten kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta. Uudistuksen onnistuminen riippuu kuitenkin paljon siitä, miten uusi järjestelmä kykenee palvelemaan potentiaalisia kohdeyrityksiä. Erityisen tärkeää on lisäksi se, kuinka nykyisten julkisten pääomasijoitustoimijoiden asiakkuudet kyetään turvaamaan muutostilanteessa.

Haitallisena pidämme sitä, että esityksen perusteella pääomamarkkinoita täydentävien julkisten toimijoiden suorat sijoitukset kasvuyrityksiin eivät ole enää jatkossa mahdollisia. Katsomme, ettei esitysluonnokseen sisältyvä ajatus tällaisen toiminnan tarpeettomuudesta siirtymäkausien päättymisen jälkeen ole realistinen.

Esityksessä ei millään tavalla oteta huomioon sitä, että esitettävän pääomasijoitustoiminnan keskittämisen seurauksena Euroopan aluekehitysrahaston toimintaympäristön kehittämisavustuksia ei olisi enää mahdollista myöntää alueellisiin pääomasijoitusrahastohankkeisiin.

Näkemyksemme mukaan esitys ei myöskään oleellisesti yksinkertaistaisi tai virtaviivaistaisi aloittelevien yritysten rahoitusta, sillä käsityksemme mukaan rahoitusta tarjoavien julkisten toimijoiden lukumäärä ei vähenisi nykyisestä ollenkaan.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
Ekonomisti