30.10.2015 klo 14:54
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä siihen liittyvästä lakiesityksestä

Ympäristöministeriö

Yleistä

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta. Lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (jäljempänä ELY-keskus) kuuluva poikkeamisvalta siirrettäisiin kunnille. Lisäksi ehdotetaan, että kunnille siirrettäisiin myös alueellinen poikkeamisvalta, jonka soveltamisalaa samalla laajennettaisiin koskemaan myös asemakaava-alueella sijaitsevien liike- tai toimistorakennusten muuttamista muuhun käyttöön. Lisäksi ehdotus sisältää eräitä lähinnä lakitekniseksi katsottavia muutosehdotuksia.

Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Huomioita lakiehdotuksesta

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti ehdotetun lainsäädännön tavoitteisiin. Valtion ja kuntien viranomaisten voimavarojen tarkoituksenmukaisempi kohdistaminen ja toiminnan tehostaminen sekä poikkeustoimivallan selkiyttäminen on kannatettavaa. Päätösvallan siirtäminen ELY-keskuksilta kunnille on myös perusteltua sen kannalta, että kunta paikallistason toimijana omaa monissa tapauksissa ELY-keskuksia paremman käsityksen paikallisista kaavoitukseen, asuntorakentamiseen ja elinkeinopolitiikkaan liittyvistä tarpeista.

Pidämme tärkeänä, että ehdotetut muutokset myös tosiasiallisesti nopeuttaisivat ja yksinkertaistaisivat kaavoitukseen liittyvien poikkeamisasioiden käsittelyä ja sen kautta helpottaisivat rakentamismahdollisuuksia. Kaavamääräyksiin ja rakentamiseen liittyviä lupamenettelyjä keventämällä voidaan edistää asuntorakentamista ja lisätä asuntotuotannon kustannustehokkuutta. Tämä on omiaan hyödyttämään koko yhteiskunnan kehitystä.

Toimivallan siirron vaikutuksia seurattava

Ehdotetun lainsäädännön myönteisistä tavoitteista huolimatta Suomen Yrittäjät korostaa, että poikkeamistoimivallan siirto ELY-keskuksilta kunnille ei saa vaikuttaa kielteisellä tavalla myöntämisedellytyksiin tai johtaa myöntämismenettelyn hidastumiseen. Myöntämisedellytyksiä koskevat säännökset ovat suhteellisen joustavia ja jättävät lupaviranomaiselle mahdollisuuden varsin laajaan tapauskohtaisen harkintaan. Ehdotetun lakimuutoksen voimaantulon jälkeen toimivallan siirron vaikutuksia tulisi seurata erittäin tarkasti, jotta voidaan arvioida lainmuutokselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi korostamme, ettei toimivallan siirto kunnille saa johtaa poikkeamispäätöksistä perittävien maksujen korotuksiin.

Riittävä osaaminen varmistettava ja valitusprosessien muutostarve selvitettävä

Jotta toimivallan siirrolle asetetut tavoitteet, kuten viranomaisen toiminnan tehostuminen, lupaprosessien nopeutuminen ja rakentamismahdollisuuksien helpottuminen toteutuisi, tulee huolehtia kuntien viranomaisten riittävästä osaamis- ja tietotasosta. Toimivallan siirtäminen ei saisi johtaa poikkeamispäätöksiä koskevien valitusten ja hallintotuomioistuinkäsittelyjen lisääntymiseen.

Tässä yhteydessä tulisi laajemminkin selvittää, miten eri tahojen valitusoikeutta kaavoitukseen liittyvistä päätöksistä tulisi mahdollisesti muuttaa. Erityisesti ELY-keskusten valitusoikeutta ja valvontaroolia tulisi rajoittaa. Tämä olisi perusteltua ottaen huomioon myös hallitusohjelman tavoitteet lyhentää kaavoitukseen liittyvää päätösprosessia, esimerkiksi valitusmenettelyjä muuttamalla. ELY-keskusten roolia kaavoitus- ja rakentamisasioissa on syytä kehittää nykyisestä enemmän konsultoivaan suuntaan.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitysluonnoksesta ja lakiesityksistä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus Ville Kukkonen
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies