26.8.2014 klo 10:09
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Yleistä

Lausuntopyynnöllä olevassa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että kilpailun toimivuuden edistämisen näkökulma sisällytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin ja kaavojen vaikutusten arviointiin kaikilla kaavatasoilla sekä asemakaavan laatimisharkintaa koskeviin säännöksiin. Suomen Yrittäjät pitää lakiehdotusta erittäin kannatettavana. Esitämme kohteliaimmin lausuntonamme seuraavaa:

Toimivan kilpailun edistäminen kaavoituksessa on tarpeen

Toimivan kilpailun edistämisen huomioiminen kaikessa kaavoitustoiminnassa on erittäin tärkeää. Kaavoituksella voidaan edistää huomattavasti yritysten välisen terveen kilpailun toteutumista, minkä vuoksi on tarpeellista nostaa toimivan kilpailun edistäminen yhdeksi alueiden käytön suunnittelun tavoitteista. Lakiehdotuksen mukaan kaavoituksella voidaan tukea uusien liikeideoiden kehittämistä sekä luoda edellytyksiä markkinoille pääsylle. Katsomme, että toimivan kilpailun edistämisen näkökulman nostaminen yhdeksi maankäyttö- ja rakennuslain koko kaavoitustoimintaa ohjaavista tavoitteista on omiaan turvaamaan yritysten välistä tervettä kilpailua ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tasavertaisia toimintamahdollisuuksia.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan myös kunnan maapolitiikkaa koskevan itsenäisen säännöksen lisäämistä. Ehdotetun säännöksen mukaan kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset yhdyskuntien kehittämiselle. Kuntien maapolitiikalla vaikutetaan käytännössä kaavojen toteutumiseen, asuntotuotantoon ja yhdyskuntien yleiseen kehittämiseen, minkä vuoksi onkin tarpeen, että kunnan maapolitiikan harjoittaminen lisättäisiin ehdotuksen mukaisesti maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä kunnan tehtäväksi että itsenäiseksi konkreettiseksi säännökseksi.

Kuntien maapolitiikkaa koskeva säännös on mielestämme tarpeen, koska on kilpailun edistämisen kannalta keskeistä, että kunnan nimenomaisena tehtävänä on maapolitiikan harjoittaminen siten, että siinä huomioidaan toimivan kilpailun ja eheän yhdyskuntarakenteen toteutuminen. Pidämme myönteisenä myös lakiehdotuksen perusteluissa olevaa kirjausta, jonka mukaan keskusta-alueet säilyvät vähittäiskaupan sijoittelun painopisteenä myös tulevaisuudessa.

Lakiehdotuksessa esitetään lisäksi kilpailunäkökohtien huomioimista myös asemakaavan laadinnassa. Kunnilla olisi ehdotetun säännöksen mukaan velvollisuus laatia asemakaava silloin, kun elinkeinoelämän terveen kilpailun edistäminen sitä edellyttää. Toimivan kilpailun edistäminen on tarpeen erityisesti asemakaavatasolla, ja ehdotettu muutos konkretisoikin alueiden käytön suunnittelun yleisiä tavoitteita. Konkreettisen velvoitteen luominen kunnille on erityisen tarpeellista lakiehdotuksen tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi.

Kaavoituskäytäntöön kiinnitettävä huomiota

Lakiehdotuksen perusteluissa on todettu kilpailun toimivuuden edistämisen kannalta olevan olennaista, että kaavoituksella luodaan mahdollisuudet uusien liikeideoiden kehittämiseen ja edellytykset uusien toimijoiden alalle tulolle. Kilpailun kannalta toivottavia mainitaan olevan sellaiset kaavaratkaisut, jotka ovat joustavia ja jättävät vaihtoehtoja toteutukseen.

Nämä kirjaukset tavoitteineen ovat erittäin kannatettavia, joskin on huomattava, ettei lausunnolla olevassa esitysluonnoksessa juurikaan oteta kantaa siihen, mitä” toimivan kilpailun edistäminen” tarkoittaa käytännön kaavoitustyössä. Jotta lain tavoite kilpailun edistämisestä voisi toteutua mahdollisimman tehokkaasti, kaavoja laativilla viranomaisilla tulisi olla käytössään toimintamalleja tai ohjeita siitä, miten toimivan kilpailun edistäminen voidaan huomioida. Tähän tulisikin kiinnittää huomiota lakiehdotuksen perusteluissa.

Toimivan kilpailun edistämisen toteutuminen kaavoituskäytännössä edellyttää kuitenkin, että kilpailunäkökohtia tarkastellaan aidosti kaavoja laadittaessa. Onkin lakiehdotuksen tarkoituksen toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että kilpailun toimivuuden näkökulman toteutumista käytännön kaavoitustoiminnassa seurataan aktiivisesti lakimuutoksen voimaantulon jälkeen.

Siirtymäaika paljon tilaa vaativan erikoiskaupan osalta

Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan on määrä tulla vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan sääntelyn piiriin 15.4.2015 alkaen. Siirtymäajan tarkoituksena on ollut antaa kunnille ja maakuntien liitoille aikaa uudistaa maakunta-, yleis- ja asemakaavoja. Nyt lausunnolla olevassa lakiehdotuksessa esitetään siirtymäajan pidentämistä kahdella vuodella 15.4.2017 saakka. Pidämme siirtymäajan pidentämistä tarpeellisena, jotta kunnilla ja maakuntien liitoilla olisi riittävästi aikaa kaavojen uudistamistyölle.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies