13.11.2015 klo 15:04
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköturvallisuuslaiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköturvallisuuslaiksi. Lakiehdotuksella esitetään uudistettavaksi sähköturvallisuuslainsäädäntö kokonaisuudessaan. Ehdotetulla lainsäädännöllä on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston pienjännitedirektiivi ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. Direktiivien täytäntöönpanon ohella lakiehdotus sisältää myös kansallisista lähtökohdista ehdotettavia säädösmuutoksia.

Suomen Yrittäjillä ei ole erityistä huomautettavaa esitysluonnoksesta. Pidämme perusteltuna, että direktiivien täytäntöönpano suoritetaan tekemällä lainsäädännön kokonaisuudistus. Lainsäädännön selkeys- ja oikeusturvanäkökulmat sekä perustuslailliset seikat huomioiden on perusteltua siirtää lakia alemmanasteinen sääntely lain tasolle.

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti lainsäädännön kokonaisuudistukselle asetettuihin tavoitteisiin. Lainsäädännön sisällöllinen ja rakenteellinen selkiyttäminen sekä velvoitteiden ja vastuiden selkeämpi määrittely on kannatettavaa. Uudistuksessa on varmistettava, että eri toimijoille asetetut vastuut ja velvoitteet ovat selkeitä kaikissa tapauksissa. Lisäksi huomautamme, että etenkin kansallisista lähtökohdista tehtävät muutokset eivät saa tarpeettomasti lisätä eri toimijoille aiheutuvia kustannuksia tai velvoitteita.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus Ville Kukkonen
toimitusjohtaja lainopillinen asiamies