20.8.2009 klo 12:38
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairaankuljetuspalveluiden tarjoamiseksi tarvittavaa lupaa ja sairaankuljetusajoneuvolla tehdyn matkan korvaustaksan vahvistamista koskevien säännösten muuttamiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 21.8.2009 mennessä lausuntoa luonnokseen hallituksen esitykseksi sairaankuljetuspalveluiden lupa ja korvauskäytäntöjen muuttamiseksi. Suomen Yrittäjät ry. yhtyy myöhemmin mainittavin varauksin Suomen Sairaankuljetusliitto (SSK) ry:n asiasta antamaan lausuntoon.

Hallituksen esityksessä esitetään sairaankuljetuslupien myöntämisen tarveharkintaisuudesta luopumista. Nykytilan kuvauksen yhteydessä arvioidaan, että tarveharkinta on saattanut käytännössä rajoittaa sairaankuljetuslupien myöntämistä ja hankaloittaa siten kuntien mahdollisuutta järjestää sairaankuljetuspalvelut parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tarveharkintaisuudesta luopumista perustellaan yleissuuntauksella, jossa lupahallintoa yleisesti ottaen pyritään keventämään (yksityisessä terveydenhuollossa tarveharkinnasta luovuttiin yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain säätämisen yhteydessä vuonna 1990). Niin ikään ministeriö esittää, että nykyinen lupamenettelyn tarveharkintakäytäntö rajoittaisi perustuslain 18 §:ssä säädettyä elinkeinovapautta. Suomen Yrittäjät ymmärtää ministeriön esittämät perustelut lupakäytäntöjen tarveharkintaisuuden poistamiseksi ja vastustaa lähtökohtaisesti lupamenettelyjen tarveharkintaisuutta. Suomen Sairaankuljetusliiton esittämä näkemys tarveharkinnan säilyttämiseksi on kuitenkin syytä huomioida lainsäädännön jatkovalmisteluissa SSK:n vahvan toimialaosaamisen, heidän omassa lausunnossaan esittämiensä perustelujen sekä toimialan erikoisluonteen vuoksi.

Sairaankuljetusluvan myöntämisedellytyksiä olisivat esityksen mukaan jatkossa asianmukainen sairaankuljetusajoneuvo, sen varustus, asianmukainen koulutus toimintaan osallistuvilta henkilöiltä sekä toiminnasta vastaavalle johtajalle asetetut tietyt kelpoisuusvaatimukset. Suomen Yrittäjät tukee SSK:n ehdotusta lakiin määriteltävästä lupakriteeristä liittyen kokemukseen sairaankuljetuksesta ja yrittäjätoiminnasta. SSK:n ehdottama viiden vuoden kokemus vaadittaisiin uusien lupien myöntämistilanteessa toiminnasta vastaavalta johtajalta. Tällä tavoin varmistetaan, että yrityksellä on käytännön mahdollisuus selvitä sairaankuljetustoiminnasta uskottavasti. Pidemmällä aikavälillä osaksi lupavaatimuksia tulee ottaa yrittäjätoimintakoulutuksen läpikäynti.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Janne Pesonen
Kehittämispäällikkö