10.11.2014 klo 12:57
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta. Esitysluonnos perustuu tavaramerkkilain muutostarpeita selvittäneen työryhmän muistioon (TEM julkaisuja 38/2012). Esitysluonnoksessa ehdotetaan tavaramerkkilain 1 luvun muuttamista ja näistä muutoksista johtuvia, muualle lakiin tehtäviä muutoksia. Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia tavaramerkkihakemuksen sillensä jättämistä koskevaan sääntelyyn ja täsmennettäisiin kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen menettelysäännöksiä. Rikoslakiin ehdotetaan tehtäväksi tavaramerkkilain muutoksista johtuva käsitetarkennus.

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti esitysluonnoksesta ilmenevään lähestymistapaan, jonka mukaan nyt lausunnolla olevalla ehdotuksella toteutettaisiin kiireellisimmät tavaramerkkilain muutostarpeet. EU:n tavaramerkkilainsäädännön uudistus aiheuttanee lähiaikoina tarvetta suuremmalle tavaramerkkilain uudistamiselle, minkä vuoksi kokonaisuudistus ei ole tässä tilanteessa tarkoituksenmukainen. Pidämme kuitenkin tarpeellisena, että kun tavaramerkkilain kokonaisuudistusta aikanaan tehdään, esitysluonnoksen taustalla olevassa työryhmämuistiossa esitetyt ehdotukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Korostamme erityisesti tarvetta tavaramerkin hallinnollista kumoamista koskevalle säännökselle, jollaista työryhmämuistiossa esitettiin. Viittaamme tältä osin työryhmämuistiosta 21.1.2013 antamaamme lausuntoon.

Tavaramerkkilain 1 luvun rakenteen ja sisällön selkeyttäminen ja ajanmukaistaminen on tarpeen. Pidämme tärkeänä, että EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö tulee huomioiduksi kansallisessa lainsäädännössämme, sillä nykyinen oikeustila on ollut epäselvä. Ehdotettavat muutokset ovat omiaan luovaan selkeyttä tavaramerkkioikeuden yleisiin säännöksiin, mikä helpottaa yritysten mahdollisuuksia hyödyntää tavaramerkkejään tehokkaasti. Muutokset on syytä saattaa voimaan nopeasti.

Myös tavaramerkkihakemuksen sillensä jättämisen muuttaminen hakemuksen raukeamiseksi on kannatettava muutos, koska se on omiaan tehostamaan rekisteriviranomaisen toimintaa eikä muutos edellytä yrityksiä muuttamaan omia toimintatapojaan. Muutos on tarkoituksenmukainen myös siitä näkökulmasta, että se mahdollistaisi Suomen liittymisen tavaramerkkejä koskevaan Singaporen sopimukseen. Ehdotetun 19 §:n mukaan tavaramerkkihakemus raukeaa, jos hakija ei vastaa välipäätökseen määräajassa. Raukeaminen ei kuitenkaan saisi kohdistua tavaramerkkihakemukseen kokonaisuudessaan, vaan hakemuksen pitäisi raueta vain siltä osin kuin välipäätöksen mukaan hakemuksen hyväksymiselle on olemassa esteitä. Tällöin kansallisen tavaramerkin käsittely vastaisi kansainvälisten tavaramerkkien käsittelyä. Mielestämme olisi tarkoituksenmukaista, että menettely kansallisten ja kansainvälisten tavaramerkkien kohdalla olisi yhdenmukainen.

Pidämme tarkoituksenmukaisena myös tavaramerkkilain muun sisällön päivittämistä vastaamaan tavaramerkin määritelmää koskevaa terminologiaa. Vastaava terminologinen muutos rikoslakiin on samalla tavalla tarpeen. Muutokset ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä, mutta ne ovat omiaan selkeyttämään lain sisältöä ja luomaan koherenssia siihen.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies