9.4.2014 klo 13:52
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Esityksen pääasiallinen sisältö

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamiseksi. Esityksen mukaan muutettaisiin tekijänoikeuslain 29 §:ää lisäämällä säännökseen nimenomainen tekijänoikeuden luovutussopimuksen kohtuullistamista koskeva säännös.

Laajempi kuuleminen olisi ollut tarpeen

Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 116 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Mukana on yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Suomen 88 000 työnantajayrityksestä Suomen Yrittäjiin kuuluu 52 000 yritystä. Työnantajien järjestäytymisaste SY:n kautta on siten 57 %. Näissä yrityksissä työskentelee noin 450 000 työntekijää.

Suomen Yrittäjiltä ei ole pyydetty lausuntoa valmisteltavana olevasta hallituksen esityksestä, mitä pidämme erikoisena. Erityisesti sellaisen sääntelyn osalta, jonka seurauksena lainsäädäntöön on tarkoitus luoda uudenlainen sopimusoikeuteen vaikuttava kohtuullistamissäännös, on erityisen tärkeää, että kaikkia olennaisia tahoja kuullaan ja siten valmistelun kannalta keskeiset seikat tulevat huomioiduiksi.

Tekijänoikeuden alaisia teoksia syntyy kaikissa yrityksissä ja työpaikoilla toimialasta riippumatta. Tekijänoikeuden hyödyntämisympäristö on kaupallistunut ja on syntynyt uusia teollisuudenaloja, jotka perustuvat tekijänoikeuksien hyödyntämiselle. Tekijänoikeusteollisuuden syntymisen myötä ja teknisestä kehityksestä johtuen teollisoikeuksien ja tekijänoikeuden välinen rajanveto on suhteellistunut. Immateriaalioikeuden sääntely koskettaa aina koko laajaa yrityskenttää.

Ottaen huomioon lausunnon pyytämättä jättämisestä aiheutuneen kiireellisen aikataulun, kiinnitämme lausunnossamme huomioita ainoastaan keskeisimpiin seikkoihin esityksessä.

Vaikutusten arviointi on puutteellista ja esityksen tavoite jää epäselväksi

Säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista annettujen ohjeiden mukaan hyvin valmistellussa yritysvaikutusarviossa tuodaan muun muassa esille se, miten laki muuttaa yrityksen prosesseja ja arvioidaan lain tai lakimuutoksen aiheuttamat kustannukset yrityksille. Hyvä esitys tuo myös esiin sen, vaikuttaako esitys eri tavoin pieniin ja toisaalta suurempiin yrityksiin ja onko esityksellä vaikutuksia yritysten käyttämiin kilpailukeinoihin.

Edelleen ohjeiden mukaan erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen tarkastelu ja monipuolinen kuuleminen ovat osa säädösvalmistelua ja liittyvät läheisesti vaikutusarviointiin.

Käsillä olevassa ehdotuksessa yritysvaikutuksia ei ole arvioitu lainkaan. Minkäänlaista analyysia siitä, miten uusi kohtuullistamissäännös tulisi eri toimialoihin ja erikokoisiin yrityksiin vaikuttamaan, ei ole esitetty. Puute on vakava.
Esityksessä todetaan, että sen lähtökohta on opetus- ja kulttuuriministeriössä tehty selvitys tekijänoikeuden luovutuksia ja korvauksia koskevista sopimuskäytännöistä eri toimialoilla. Esityksessä todetaan useaan otteeseen, että selvitys ei ole kattava. Toteamme, että uuden sääntelyn on pohjauduttava riittäviin selvityksiin, mikä ei tässä tapauksessa toteudu.

Esityksen tavoite jää myös epäselväksi. Yhtäältä esityksen kohdassa 3.3 (keskeiset ehdotukset) todetaan, että kohtuuttomien sopimusten sovittelukynnys madaltuisi. Toisaalta kohdassa 4.1 (taloudelliset vaikutukset) todetaan, että ehdotuksen ei arvioida lisäävän tarvetta sopimusten sovitteluun nykyistä useammin. Myös kohdassa 4.3 (yhteiskunnalliset vaikutukset) todetaan, että ehdotettavilla säännöksillä ei ole tarkoitus tuoda sopimusten kohtuullistamisen piiriin nykyistä enempää tilanteita. Mikäli niin on, jää epäselväksi, miksi kyseistä muutosta ylipäätään esitetään.

Oikeustoimilain 36 §:n ja ehdotetun säännöksen suhde jää epäselväksi

Esitysluonnoksen alkupuolella on kuvattu oikeustoimilain 36 §:n säännöstä ja sen soveltamisalaa. Epäselväksi jää, mistä syystä kyseisen säännöksen ei katsota olevan riittävä turvaamaan myös tekijänoikeuksien luovutuksiin liittyvää mahdollisen kohtuuttoman sopimusehdon sovittelua. Esityksen sivulla 5 – 6 on päinvastoin tuotu esille, että oikeustoimilain 36 §:ää on tuomioistuimessa sovellettu vaivatta myös tekijänoikeutta koskevaan sopimukseen. Näyttäisi siis siltä, ettei sääntelyssä ole sellaisia aukkokohtia, joihin esityksen mukaisella tavalla tulisi puuttua.

Pidämme erikoisena esityksen sivulla 6 olevaa toteamusta, jonka mukaan ”nykyistä oikeustoimilain kohtuullistamissäännöstä voidaan kiertää edellyttämällä, että tekijänoikeuden luovuttaja on elinkeinonharjoittaja”.

Esityksessä edellä mainittuun toteamukseen on ilmeisesti päädytty tarkastelemalla kahta markkinaoikeudessa vireillä ollutta oikeustapausta, joissa molemmissa on ollut kysymys ns. yrittäjäsuojalain soveltamisesta (laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä). On huomattava, että ns. yrittäjänsuojalain mukainen sääntelyn soveltamisala on suppeampi kuin oikeustoimilain yleisen kohtuullistamissäännöksen soveltamisala.

Oikeustoimilain 36 §:n kohtuullistamissäännöstä sovelletaan kaikkiin varallisuusoikeudellisiin sopimuksiin ja muihin oikeustoimiin, myös vastikkeettomiin, jos muuta ei ole säädetty. Tämä on nimenomaisesti todettu oikeustoimilain kohtuullistamissäännöksen (36 §) taustalla olevassa hallituksen esityksessä (HE 247/81) sekä yleisperustelujen sivulla 9 että yksityiskohtaisissa perusteluissa sivulla 17.

Tekijänoikeus on varallisuusoikeus. Oikeustoimilain yleisen kohtuullistamissäännöksen soveltamisalaa ei siten ole rajoitettu niin, että sen kiertäminen olisi mahdollista edellä mainitulla tavalla. Säännös koskee siis kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia riippumatta siitä, ovatko osapuolet yksityisiä henkilöitä, elinkeinonharjoittajia tai mitä tahansa yhteisöjä.

Esitetyn sääntelyn tarve jää siten epäselväksi.

Sääntelyn soveltuminen työsuhteeseen jää epäselväksi

Työsuhteessa yleistä ja hyväksyttävää on, että työsopimuksissa sovitaan työsuhteen aikana ja sen johdosta luotujen teosten ja muiden tekijänoikeuslaissa tarkoitettujen suojan kohteiden taloudellisten oikeuksien siirtyvän työnantajalle ja säilyvän tällä myös työsuhteen päätyttyä. Esityksen perusteella jää epäselväksi, millä tavalla ehdotettu muutos vaikuttaisi työsuhteessa syntyviin teoksiin.

Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa sivulla 15 todetaan, että ”ehdotettavilla säännöksillä ei ole tarkoitus olla vaikutusta tilanteisiin, joiden osalta tekijänoikeuden luovutuksesta on säädetty laissa tai tekijänoikeuden luovutus perustuu kattavaan ja sitovaan työehtosopimukseen tai sellaiseen työsopimukseen, joka vastaa alalla vallitsevaa hyvää sopimustapaa”.

Epäselväksi jää, mitä tarkoitetaan ”kattavalla ja sitovalla työehtosopimuksella” tai toisaalta ”työsopimuksella, joka vastaa alalla vallitsevaa hyvää sopimustapaa”.

Edelleen sivulla 15 on todettu, että ”muiden kuin työehtosopimukseen perustuvien ehtojen osalta sopimusta olisi tarkasteltava kokonaisuutena”. Onko siis perusteluilla tarkoitus säätää, että arvioitaessa työsopimuksen tekijänoikeuden luovutusta koskevaa ehtoa, on tarkasteltava työsopimuksen kaikkia ehtoja kokonaisuutena? Tähän liittyen yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ole mitään mainintaa siitä, mikä on esitetyn säännöksen (ja sitä koskevien yksityiskohtaisten perustelujen) välinen suhde työsopimuslain 10 luvun 2 §:n säännökseen, jonka mukaan jos työsopimuksen ehdon soveltaminen olisi hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta.

Työsuhteet ja niihin liittyvät tekijänoikeudet on rajattava sääntelyn soveltamisalasta selvästi pois, mikäli nyt käsillä olevan esityksen valmistelua on tarkoitus jatkaa.

Lopuksi

Suomen Yrittäjät toteaa, että hallituksen esitysluonnos on puutteellisesti valmisteltu ja sisältää asiavirheitä. Yritysvaikutusten arviointi on jätetty tekemättä ja kaikkia keskeisiä sidosryhmiä ei ole hyvän lainvalmistelutavan mukaisesti kuultu. Esitys rakentuu puutteelliselle nykytilan kuvaukselle ja selvitykselle, joka esityksenkään mukaan ei ole ollut kattava.

Emme pidä esitystä nykyisessä muodossaan toteuttamiskelpoisena.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö