17.1.2012 klo 08:40
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Tullin hallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden

Valtiovarainministeriö

Esityksessä ehdotetaan tullilaitoksen nykyisin kaksiportaista organisaatiota uudistettavaksi siten, että Tullihallituksesta, sen alaisista viidestä tullipiiristä ja tullilaboratoriosta muodostettaisiin valtiovarainministeriön hallinnonalalle Tulli-niminen viranomainen, jonka toimialueena olisi koko maa. Ehdotus toteutettaisiin säätämällä laki Tullin hallinnosta.

Tullin tehtäviä ei ehdoteta muutettavaksi. Tulli huolehtisi muun muassa tulliverotuksesta, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonnasta ja muista tullitoimenpiteistä sekä ulkomaankaupan tilastoinnista. Sen mukaan kuin muualla laissa säädetään, Tulli myös toimittaisi verotusta ja tutkisi tullirikoksia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan kesäkuun alusta vuonna 2012.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

Esitysluonnoksen mukaan Tullissa olisi sen perustehtäviä varten kolme yksikköä: ulkomaankauppa- ja verotusyksikkö, valvontaosasto ja tulliyksiköt-niminen yksikkö.

SY esittää huolensa verotuksen toimittamisen asemasta Tullissa, vaikka suunniteltua osastojakoa perustellaankin veronkannon liittymisellä osittain ulkomaankauppaan. Merkittävä osa tullilaitoksen kantamista verotuloista on peräisin kotimarkkinatoimijoilta (valmistajilta ja kuluttajilta). SY painottaakin, että kotimarkkinatoimijoiden asema ja palvelutaso tulee turvata Tullin toiminnassa riittävin resurssein.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Laura Kurki
veroasiantuntija