23.8.2016 klo 10:39
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työvoiman lomauttamisen ja irtisanomisen yhteydessä tehtävien työnantajailmoitusten vähentämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan poistettavaksi eräitä työnantajan ilmoitusvelvollisuuksia työ- ja elinkeinotoimistolle. Ehdotuksen mukaan työsopimuslakiin (TSL) ja merityösopimuslakiin perustuvista työntekijöiden irtisanomisiin ja lomautuksiin liittyvistä ilmoitusvelvollisuuksista luovuttaisiin. Samoin luovuttaisiin velvollisuudesta tiedottaa julkisista työvoimapalveluista taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä irtisanotuille työntekijöille.

Ehdotetut muutokset ovat erittäin kannatettavia. Kuten esitysluonnoksessa on todettu, muutos yksinkertaistaa työnantajan sääntely-ympäristöä. Työnantajien on toiminnassaan huomioitava suuri määrä erilaista työsuhdetta koskevaa sääntelyä, joka perustuu osin lakiin, osin työehtosopimuksiin. Työnantajaa koskevat velvoitteet muodostavat kokonaisuuden, joka on erityisesti pienempien työnantajayritysten näkökulmasta vaikeasti hahmotettava. Sääntelyn yksinkertaistaminen on siten tarkoituksenmukaista, eikä sääntelyä tule pitää voimassa, ellei sille ole aitoa ja järkevää tarvetta. Vain näennäisesti vaikuttavia säännöksiä ei tule pitää voimassa, ja kaikkea sääntelyä on voitava tarkastella kriittisesti.

Sääntelytaakan keventyminen kohdistuu säännöllisesti alle 20 työntekijää työllistäviin työnantajiin, koska yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin ei ehdoteta muutoksia. Yhteistoimintalakiin perustuvat tiedonanto- ja ilmoitusvelvollisuudet säilyvät siten ennallaan. Ehdotus parantaa siten nimenomaisesti pienempien työnantajayritysten asemaa.

Poistettavaksi ehdotetaan seuraavat työnantajan velvollisuudet: TSL 9 luvun 3 §:n velvollisuus selvittää irtisanottavalle työntekijälle työ- ja elinkeinotoimistolta saatavat palvelut niin pian kuin mahdollista; TSL 9 luvun 3 a §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus työ- ja elinkeinotoimistolle taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanottavista työntekijöistä, kun heitä on vähintään kymmenen; TSL 9 luvun 3 b §:n mukainen tiedottamisvelvollisuus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetusta työllistymissuunnitelmasta; sekä TSL 5 luvun 4 §:n 3 momentin mukainen ilmoitusvelvollisuus työvoimaviranomaiselle, jos lomautus kohdistuu vähintään 10 työntekijään. Vastaavat merityösopimuslain säännökset ehdotetaan niin ikään poistettavaksi.

TSL 9 luvun 3 a ja 3 b §:n sekä 5 luvun 4 §:n 3 momentin poistaminen vaikuttaa niihin yrityksiin, joissa on 10–19 työntekijää. Vähintään 10 työntekijän irtisanomisia tai lomautuksia tapahtuu kuitenkin verrattain harvoin tässä yrityskokoluokassa. TSL 9 luvun 3 §:n muuttaminen puolestaan keventää kaikkien alle 20 työntekijää työllistävien yritysten irtisanomistilanteisiin liittyvää hallinnollista taakkaa. Tarvittavan informaation hankkiminen TSL 9 luvun 3 §:n velvoitteen täyttämiseksi voi olla erityisesti pienelle työnantajalle työlästä, koska työnantajan ei voida edellyttää tuntevan tarkasti työttömyysetuusjärjestelmää ja julkisten työvoimapalvelujen sisältöä.

On huomattava, ettei ilmoitusvelvollisuuksien poisto vaaranna työntekijöiden asemaa tai oikeuksia irtisanomis- tai lomautustilanteissa, koska työttömyysetuuden saaminen edellyttää henkilön oma-aloitteista ilmoittautumista työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon. Työntekijän oikeudet työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin eivät myöskään riipu työnantajan ilmoituksesta työ- ja elinkeinotoimistolle. Muutos keventää siten juuri työnantajan tarpeetonta hallinnollista taakkaa. On toivottavaa, että hallitus jatkaa työlainsäädännön kriittistä tarkastelua. Myös muut vastaavat työnantajan tarpeetonta sääntelyä purkavat toimet olisivat erittäin tervetulleita.

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen
toimitusjohtaja

Albert Mäkelä
lainopillinen asiamies