17.10.2003 klo 14:10
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen aikaisten opintososiaalisten etuuksien rahoitusmenettelystä

Työministeriö

Työministeriön lausuntopyyntöön 2091/000/2003 Suomen Yrittäjät toteaa seuraavaa:

· Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen keskeyttämismenettelyä esitetään täsmennettävän siten, että keskeyttämistä koskevan päätöksen tekee opiskelijavalinnasta vastannut työvoimaviranomainen siinä tapauksessa, että koulutuksen järjestäjä ei ole julkisen valvonnan alainen koulutuspalvelujen tuottaja. Pidämme tätä täsmennystä hyvänä sillä se lisää hallinnon läheisyysperiaatetta ja näin opiskelijan oikeusturvaa.

· Lakiehdotuksessa esitetään lisäksi, että valtio luopuu hakemasta Kelan maksamia etuuksia tapauksissa, joissa valtiolla on oikeus saada työllistettävän palkkakustannuksiin sairausvakuutuslain mukaista korvausta. Näin vältytään valtion sisäiseltä hallintobyrokratialta. Tällaisen hallintobyrokratian purkaminen tulisi ulottaa koskemaan myös yritysten ja valtionhallinnon välistä suhdetta niin, ettei yritysten tarvitsisi hakea korvauksia useilta eri viranomaiselta. Tavoitteena tulee myös yritysten kohdalla olla nk. yhden luukun periaate.

Veli-Matti Lamppu
koulutusasiamies