7.5.2012 klo 09:44
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion vientitakuista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion vientitakuista annetun lain (422/2001) muuttamisesta.

Esitys koskee valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n riskinoton lisäämistä vientitakuissa, niiden myöntöperusteiden laajentamista, tappioriskeiltä suojautumisen täsmentämistä sekä Finnvera Oyj:n toimielinten vastuusäännösten selventämistä. Nämä neljä esityksen asiakokonaisuutta vaikuttavat oleellisesti vientitakuutoiminnan käytännön harjoittamiseen, joten niiden täsmentäminen ja uudistaminen ovat erittäin perusteltuja.

Yritystoiminnan nykyisenlaisen kansainvälisyyden oloissa vientitakuilla katetaan valtaosin kaupallisia riskejä, jotka liittyvät sekä pankkeihin että yrityksiin. Samalla pankkitoiminnan kansainvälisen säätelyn kiristyminen vaikeuttaa pankkien mahdollisuuksia myöntää pitkäaikaisia vientiluottoja. Näistä syistä julkisen erityisrahoituksen ja sen keskeisenä osana vientitakuutoiminnan merkitys Suomen viennille korostuu vielä nykyisestä.

Suomen Yrittäjät katsoo, että esityksen mukainen Finnvera Oyj:n riskinoton lisääminen on perusteltua. Lisääminen ei myöskään vaaranna Finnvera Oyj:n toiminnan pitkällä ajalla tarkasteltua itsekannattavuusperiaatetta, koska merkittävien elinkeino- ja kilpailupoliittisin perustein tapahtuva riskinotto koskee vuosittain todennäköisesti vain muutamia hankkeita. Itsekannattavuusperiaatetta on myös syytä arvioida hyvin pitkällä, yli suhdannesyklien ulottuvalla vähintään 10 vuoden jaksolla. On lisäksi huomattava, että vientitakuita koskevien vienti- tai investointihankkeiden ns. suomalaista intressiä ei pitäisi tulkita liian ahtaasti. Laajan kansainvälistymisen myötä yksittäisen suuren yrityksen tuotteiden suunnittelu, tuotanto ja myynti ovat usein hajautettu eri maihin, joten kotimaista intressiä on siten vaikea kaavamaisesti ja yksiselitteisesti määritellä.

Nykyinen vientitakuulaki ei salli ostajaluottotakuun saaneen pankin jälleenrahoituksen takaamista. Tällaiselle takuutoiminnalle on kuitenkin sekä yritysten että pankkien näkökulmasta selvä kysyntä.

Myös tasapuolisen kansainvälisen kilpailun näkökulmasta ostajaluoton jälleenrahoituksen takaaminen olisi perusteltua ja Suomen Yrittäjät kannattaa tätä esitykseen sisältyvää uudistusta.

Vientitakuutoiminnan vastuukysymykset kaipaavat selventämistä. Nykyinen vientitakuulaki ei selvästi määrittele, katsotaanko Finnvera Oyj:n toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja ja hallitus kuuluvaksi yhtiön henkilöstöön. Esityksen mukainen riskinoton laajentaminen vientitakuutoiminnassa lisäisi kuitenkin entisestään tarvetta selkeään vastuunjakoon. On kannatettavaa, että Finnvera Oyj:n toimivan johdon ja hallituksen määriteltäisiin toimivan virkamiesvastuulla tehdessään päätöksiä vientitakuista.

Suomen Yrittäjät ry

Timo Lindholm
varatoimitusjohtaja