17.6.2014 klo 10:34
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi väylämaksulain muuttamisesta ja rataverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi väylämaksulain muuttamisesta ja rataverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Väylämaksulakia ja rataverolakia muutettaisiin väylämaksun ja rataveron suuruuden osalta väliaikaisesti vuosien 2015–2017 ajaksi. Väylämaksun yksikköhintoja alennettaisiin ja rataveroa jätettäisiin osittain kantamatta. Väylämaksulakia ehdotetaan muutettavaksi myös pysyvästi lain soveltamisalan osalta siten, että jäänmurtajat vapautettaisiin väylämaksun maksamisesta. Myös Saimaan kanavan ja sisävesiliikenteen sääntelyä tarkistetaan ja väylämaksulakia yhdenmukaistetaan tullilainsäädännön kanssa.

Suomen Yrittäjät kannattaa väylämaksulain ja rataverolain väliaikaisia muutoksia, joiden tavoitteena on niin sanotun rikkidirektiivin aiheuttamien meriliikenteen ja viennin lisäkustannusten kompensoiminen ja elinkeinoelämän kustannusrasitteen keventäminen. Katsomme, että muutoksilla on myönteinen vaikutus myös vientiyritysten alihankkijoina toimiviin pk-yrityksiin. Mielestämme tulee harkita väylämaksun pysyvää poistamista.

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti