18.12.2015 klo 15:36
Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamisesta

Oikeusministeriö

Yleistä

Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan yhdistyslain (503/1989) yhdistyksen purkamista ja rekisteristä poistamista koskevien säännösten muuttamista. Lakiehdotuksen mukaan toimimattomien yhdistysten poistaminen yhdistysrekisteristä voitaisiin käynnistää rekisteriviranomaisen aloitteesta. Lisäksi yhdistyksen päätöksen pätemättömyyttä ja rekisteri-ilmoitusten tekoa koskevia yhdistyslain säännöksiä muutetaan. Lakiehdotus sisältää myös eräitä lähinnä teknisluonteisia muutosehdotuksia yhdistyslakiin ja yritys- ja yhteisötietolakiin (244/2001).

Suomen Yrittäjät ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Huomioita esitysluonnoksesta

Pidämme tärkeänä, että yhdistysrekisterissä olevat tiedot ovat ajan tasalla ja oikeita. Toimintansa lopettaneiden yhdistysten tietoja ei ole perusteltua säilyttää tarpeettomasti yhdistysrekisterissä.

Korostamme kuitenkin, että yhdistyksen purkamisen ja rekisteripoiston edellytykset on varmistettava erittäin huolellisesti. Lainmuutos ei saa miltään osin aiheuttaa sitä, että toimivia yhdistyksiä poistetaan rekisteristä. Erityisesti pienten yhdistysten kohdalla yhdistysrekisteriin ilmoitettavat muutosilmoitukset voivat olla hyvin harvinaisia. Rekisteriviranomaisella ei välttämättä ole pelkkien rekisteritietojen perusteella varmuutta yhdistyksen toiminnan loppumisesta. Näin ollen ehdotettua 41 a §:n viranomaisaloitteisesti tapahtuvaa rekisteristä poistamista koskeva kahdenkymmenen vuoden ajanjakso edellisestä yhdistysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta on perusteltu ja tarpeellinen. Määräaika ei tule olla ehdotettua kahdenkymmen vuoden ajanjaksoa lyhyempi.

Korostamme rekisteriviranomaisen ensivaiheen selvitysvelvollisuuden merkitystä. Rekisteriviranomaisen tulisi viran puolesta selvittää yhdistyksen toimintaa koskevat merkinnät Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereiden lisäksi ainakin verohallinnon rekistereistä. Viranomaisella tulisi lähtökohtaisesti olla tämä selvitysvelvollisuus niin ehdotetun 41 § kuin 41 a §:n mukaisen menettelyn osalta.

Mielestämme tulisi vielä selvittää tarkemmin sitä, tulisiko rekisteriviranomaisella olla ennen 41 a §:n mukaisen virallisessa lehdessä ilmoitettavan kuulutuksen julkaisemista velvollisuus noudattaa samansisältöistä ilmoitusmenettelyä kuin 41 §:n osalta. Tällöin rekisteriviranomaisen tulisi ennen kuulutuksen julkaisemista lähettää kirjallinen ilmoitus yhdistykselle.

Pidämme yhdistyksen kokouksen päätöksen moitteenvaraisuutta koskevaa muutosehdotusta perusteltuna. Käsityksemme mukaan varsinaisiin pätemättömyysperusteisiin ei ole lainmuutoksen osalta tarkoitus tehdä muutoksia muilta osin, kuin täsmentämällä pätemättömyysperustetta siten, että menettelyvirheellä on voinut olla vaikutusta päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen. Tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi esitysluonnoksen perusteluissa tulisi todeta täsmällisemmin, että menettelyvirheen määritelmä vastaa muilta osin voimassa olevaa lakia ja sen perusteluita.

Allekirjoitusoikeuden laajentamista ja rekisteri-ilmoitusten tekemistä koskevan muutosehdotuksen vaikutuksia tulisi selvittää tarkemmin. Muutosesitys saattaa helpottaa käytännön yhdistystoimintaa ja sähköisten rekisteri-ilmoitusten tekoa, mutta toisaalta lisätä riskiä esimerkiksi rekisteri-ilmoituksiin liittyvistä epäselvyyksistä ja vastuukysymyksistä.
Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajan eroilmoitusta koskeva muutosehdotus on perusteltu niin rekisteritietojen paikkansapitävyyden kuin kyseisten henkilöiden oikeusturvakin kannalta.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitysluonnoksesta ja lakiesityksistä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Ville Kukkonen
lainopillinen asiamies