14.4.2014 klo 09:43
Lausunto

Lausunto luonnoksesta ilmastonmuutoksen kansalliseksi sopeutumisstrategiaksi 2022

Maa- ja metsätalousministeriö

Yleistä strategialuonnoksesta

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa luonnoksesta ilmastonmuutoksen kansalliseksi sopeutumisstrategiaksi 2022. Pidämme luonnosta kattavana ja hyvänä. Strategiassa on tarkasteltu ilmastonmuutokseen sopeutumista kattavasti eri tasoilla: kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella sekä suunniteltu toimia kaikille näille tasoille. Lähtökohtana on pyrkimys saada ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi eri toimijoiden tavanomaista suunnittelua ja toimintaa. Suomen Yrittäjät katsoo, että tällä tavoin ilmastonmuutoksen sopeutumista voidaan tehdä laajasti ja tehokkaasti.

Yritysten omat sopeutumistoimet

Yritysten kannalta ilmastonmuutoksen aiheuttamia merkittäviä riskejä ovat sellaiset ilmasto-olosuhteiden muutokset, jotka voivat aiheuttaa katkoksia energia-, liikenne- ja tietoliikennejärjestelmien toimintaan sekä sään ääri-ilmiöt, jotka voivat aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Luonnonvaroista tai ilmasto-olosuhteista riippuvaisten toimialojen kannalta ilmastonmuutos voi aiheuttaa toimintaympäristön muutoksia. Poikkeavat ilmasto-olosuhteet voivat myös estää yrityksiä harjoittamasta liiketoimintaansa.

Suomen Yrittäjät arvostaa sitä, että yritysten omat sopeutumistoimet on otettu esiin strategialuonnoksessa ja toimiksi on linjattu riskinarvioinnin ja –hallinnan välineiden kehittäminen yrityksille sekä riskinhallinnan taloudellisten instrumenttien, kuten vakuutusten, riittävyyden ja kehittämistarpeiden selvittäminen ja tarvittavien instrumenttien kehittäminen. Muistutamme, että Suomen yrityksistä ylivoimaisesti suurin osa, 93 prosenttia, on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Siten on tärkeää, että riskinarviointiin ja -hallintaan kehitettävät välineet ovat hyödynnettävissä erityisesti pienissä yrityksissä. Taloudellisten riskinhallintainstrumenttien riittävyyttä ja kehittämistarpeita selvitettäessä tärkeänä näkökulmana tulee olla niiden soveltuvuus pienten yritysten käyttöön.

Kansainvälisten vaikutusten heijastuminen Suomeen

Ilmastonmuutoksen yrityksille aiheuttamista riskeistä pidämme laajimmin vaikuttavana ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutusten heijastumista Suomeen. Strategialuonnoksessa linjataan, että kansainvälisten vaikutusten heijastumista Suomeen tarkasteltaisiin toimialakohtaisissa ohjelmissa. Toimialakohtaiset sopeutumistarkastelut ja -ohjelmat ovat siten erityisen tärkeitä ja katsomme, että niissä tulee pyrkiä tunnistamaan toimia, joilla voidaan sopeutua Suomeen heijastuviin kansainvälisiin vaikutuksiin ja mahdollisesti lieventää niistä Suomelle aiheutuvia ongelmia. Pidämme erittäin hyvänä, että strategiassa tuodaan esiin tutkimuksen tarve maailmanlaajuisten vaikutusten heijastumisesta Suomeen ja niihin sopeutumisesta.

Toimialakohtaisissa tarkasteluissa on mielestämme tärkeää tarkastella myös niitä toimia, joilla voidaan huolehtia yritysten ja koko yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävien infrastruktuurien eli energiainfrastruktuurin sekä liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuurien toimivuudesta. Erityisesti ilmastonmuutoksen suorille vaikutuksille altistuvilla toimialoilla toimialakohtaisissa tarkasteluissa tulee tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia toimialaan ja toimialan sopeutumiskeinoja.

Tietoisuuden edistäminen ja sopeutumisviestintä

Strategialuonnos jättää ilmastoriskille alttiille toiminnanharjoittajalle vastuun omasta sopeutumisestaan ja sen kustannuksista. Suomen Yrittäjät korostaa, että on tärkeää edistää toiminnanharjoittajien tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimialallaan ja siten yritysten omia vapaaehtoisia sopeutumistoimia. Katsomme, että tätä pitäisi käsitellä sopeutumisstrategiassa selkeämmin. Ehdotamme, että toimialakohtaisten tarkasteluiden tuloksista välitetään yrityksille tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumismahdollisuuksista, jotta toimijat voivat paremmin suunnitella omia sopeutumistoimiaan. Pidämme erinomaisena, että toimialakohtaisten ohjelmien laadintaan otetaan mukaan paikallisia toimijoita ja katsomme, että yritysten osallistuminen ohjelmien laadintaan olisi hyödyllistä. Yhtenä strategialuonnoksen toimenpiteenä on sopeutumisviestinnän kehittäminen. Sen tärkeänä avainryhmänä ovat mielestämme yritykset ja elinkeinonharjoittajat.

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti