1.9.2009 klo 13:37
Lausunto

Lausunto luonnoksesta komission asetukseksi EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta tiettyihin vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin

Työ- ja elinkeinoministeriö

Komissio on käynnistänyt toimitus- ja jakelusopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen ja samasta aiheesta annettujen suuntaviivojen tarkistamisen. Ryhmäpoikkeusasetuksen päättyessä toukokuussa 2010 halutaan uuteen asetukseen tehdä markkinoiden muuttumisen vuoksi tarvittavat muutokset.

Komissio katsoo, että suurten jakelijoiden markkinavoiman kasvu ja Internet -kaupan lisääntyminen ovat tärkeimpiä asioita, joihin asetuksen tulisi jatkossa antaa toimintasäännöt.

Luonnoksessa uudeksi ryhmäpoikkeusasetukseksi komissio ehdottaa uutena sääntönä, että ryhmäpoikkeuksen myöntäminen vertikaalisille sopimuksille edellyttäisi myös ostajan osalta, ettei markkinaosuus ylitä 30 prosenttia. Aiemmin markkina-osuusraja on koskenut vain myyjää. Internet –kaupalle ominaisiin kysymyksiin tullaan antamaan tarkemmat säännökset.

Komission esitys ostajan markkinaosuuden huomioimisesta on kannatettava muutos, joka tasapainottaa erisuuruisten toimijoiden asemaa markkinoilla. Internet –kaupan toimintatavat ja vaikutukset markkinoilla ovat lisääntyneet huomattavasti ja kaupankäynti tulee tulevaisuudessa edelleen vahvistumaan. Internet –kauppaan soveltuvia sääntöjä tullaan siten tarvitsemaan tulevaisuudessa ja markkinoiden uusiin toimintatapoihin on hyvä varautua uudistettavassa ryhmäpoikkeusasetuksessa.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies