11.1.2011 klo 11:28
Lausunto

Lausunto luonnoksesta lääkeasetuksen muuttamisesta annettavasta asetuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa ehdo-tuksesta lääkeasetuksen muuttamiseksi. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa seuraavaa:

Tarve muuttaa asetusta johtuu ennen kaikkea lääkelakiin tehdyistä muutoksista, eikä esitetyillä muutoksilla ole merkittäviä itsenäisiä taloudellisia vaikutuksia. Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että apteekkien palvelupisteiden perustamisen osalta viranomaismenettelystä pyritään tekemään mahdollisimman kevyttä, jotta apteekkien palvelupisteiden saavutettavuutta Suomessa voidaan parantaa.

Apteekkipalveluiden saavutettavuuden parantamiseksi Suomen Yrittäjät esittää, että lääkelain 52 a §:ssä tarkoitetun apteekin palvelupisteen ei tarvitsisi välttämättä sijaita kiinteässä osoitteessa, vaan sellaisena voisi toimia esimerkiksi asianmukaisesti varustettu auto (vrt. kirjastoauto). Liikkuvan palvelupisteen aikataulun ilmoittaminen kuuluisi lääkeasetuksen 21 §:n mukaan edellytettyihin asioihin. Tällaista liikkuvaa palvelupistettä koskisivat palvelutason puolesta samat vaatimukset kuin kiinteässä osoitteessa sijaitsevaa palvelupistettä. Palvelupisteen liikkuvuudesta tulisi huomattava lisäarvo ennen kaikkea haja-asutusalueiden mutta mahdollisesti myös muiden alueiden apteekkipalveluiden saavutettavuuden parantamisen kannalta. Luomalla mahdollisuus liikkuville palvelupisteille pystyttäisiin edelleen parantamaan lääkeneuvontaa sekä mahdollisesti vähentämään lääkkeiden postituksen tarvetta ja postituksesta koituvia kustannuksia alueilla, joissa lääkkeiden postittaminen on aiemmin ollut välttämätöntä lääkehuollon turvaamiseksi.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomauttamista luonnoksesta lääkeasetuksen muuttamisesta annettavasta asetuksesta.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Heikki Autto
elinkeinopoliittinen asiamies