12.11.2012 klo 10:21
Lausunto

Lausunto luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi energiamarkkinaviraston maksullisiksi suoritteiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
Energiaosasto

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa luonnoksesta työ- ja elinkeinoministeriön asetukseksi energiamarkkinaviraston maksullisiksi suoritteiksi. Energiamarkkinavirastolla on eri lakeihin perustuvia viranomaistehtäviä, joiden rahoitus tulee valtion talousarviosta ja energiamarkkinaviraston suoritteista perimillä maksuilla kuten esimerkiksi lupa- ja päätösmaksuilla. Energiamarkkinaviraston maksut säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. Maksujen suuruus määritetään maksuperustelain mukaan omakustannusperiaatteella.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa asetusluonnoksen sisältöön. Muistutamme kuitenkin, että uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmään liittyvistä suoritteista perittävissä maksuissa tulee huolehtia siitä, että ne eivät ole ylikatteellisia. Muutoin perittävät maksut voisivat täyttää veron tunnusmerkit ja laskea tukijärjestelmän tehokkuutta uusiutuvan energian edistämisessä.

Suomen Yrittäjät ry

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti