19.7.2012 klo 09:32
Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta ja siihen liittyvästä muistioluonnoksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että valtioneuvosto antaisi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta asetuksen, jossa samalla kumottaisiin aiempi vastaava asetus. Asetusuudistuksen tavoitteena on selkeyttää työterveyshuollon tehtäviä osana terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja työelämän muutosta.

Asetusluonnos on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Työterveyslaitoksen sekä työterveyshuollon neuvottelukunnan kehittämis- ja seurantajaoston kanssa. Valmistelussa on otettu huomioon vuonna 2010 valmistunut Työelämätyöryhmän loppuraportti sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettamien ns. Työterveyshuolto- ja Työhyvinvointityöryhmien vuonna 2011 valmistuneet loppuraportit. Suomen Yrittäjät on ollut edustettuna ministeriön työryhmissä.

Pidämme asetusluonnosta em. työryhmien työn loogisena jatkona. Asetukseen ehdotetut kirjaukset tehostavat työryhmien asettamien tavoitteiden (mm. työkyvyn seuranta ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa) toteutumista. Lisäksi ehdotettuun asetukseen on nähdäksemme onnistuneesti saatu kirjattua työterveyshuollon ja työpaikan välisen työterveysyhteistyön pääkohdat. Kannatamme myös useassa asetusluonnoksen pykälässä osittain suoraan ja osittain välillisesti ilmenevää periaatetta, jonka mukaan työterveyshuollon tulee toimia asiakaslähtöisesti ja palveluiden on oltava työpaikan tarpeista lähteviä ottaen huomioon mm. työpaikan koko.

Muistioluonnoksen osalta toteamme, että siinä olisi tärkeää avata hieman tarkemmin tavoitteita ja periaatteita uusien säännösten takana, eikä ainoastaan kirjata asetuksen pykäliä uudelleen ja todeta niissä tapahtuneet muutokset nykyisin voimassa olevaan vastaavaan asetukseen.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies