8.1.2016 klo 14:58
Lausunto

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt 8.12.2015 valtioneuvoston asetusluonnoksen uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta lausunnoille. Suomen Yrittäjät ei ole saanut lausuntopyyntöä ministeriöltä, mutta haluaa esittää lausuntonaan asetusluonnoksesta seuraavaa:

Lausunto

Asetusluonnoksen taustalla on hallituksen energiapolitiikan tavoitteiden toimeenpano, jossa on tarkoitus käynnistää kustannustehokkaasti uuden energiateknologian kokeiluhankkeita ja uutta teknologiaa hyödyntäviä kehittyneitä biopolttoaineita tuottavia biojalostamoinvestointeja. Uusiutuvan energian ja uuden teknologian investointeihin on tarkoitus myöntää tukea yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Tuki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoden 2030 kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Uuden asetuksen soveltamisala olisi osin päällekkäinen energiatukiasetuksen (valtioneuvoston asetus 1063/2012) soveltamisalan kanssa.

Asetuksen mukaista investointitukea voitaisiin myöntää sellaiseen käyttöomaisuuteen kohdistuvaan investointiin, jonka hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 miljoonaa euroa ja joka koskee liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa tai uuden energiateknologian kokeiluhanketta. Uuden energiateknologian kokeiluhankkeen tulisi edistää sähkön- tai lämmön tai niiden yhteistuotantoa uusiutuvalla energialla taikka muun energiateknologian kaupallista käyttöön ottoa. Hakemuksia vertailtaisiin keskenään. Päätös tuen myöntämisestä perustuisi kokonaisharkintaan, jossa vertailtaisiin haetun tukimäärän suuruutta, hankkeiden energiavaikutuksia, kustannustehokkuutta, toteutettavuutta, hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa ja teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä muita vaikutuksia.

Suomen Yrittäjät pitää vertailunäkökohtia ja tuen myöntämisperusteita hyvinä. Asetuksessa määriteltyä hankkeen investointikustannusten 5 miljoonan euron ala-rajan asettamista ei asetusluonnoksessa ole kuitenkaan perusteltu. Näin ollen voi olla mahdollisuus, että vertailunäkökohdiltaan sopivat hankkeet alle kyseisen rajan eivät pääse rahoituksen piiriin.

Jos 5 miljoonan euron rajaa ei kuitenkaan perustelluista syistä voida alentaa, tulisi energiatukea (valtioneuvoston asetus 1063/2012) suunnata vuosina 2016-2018 yhä voimakkaammin pienemmille alle 5 miljoonan euron hankkeille. Näin myös pienemmät uusiutuvan energian hankkeet hyötyisivät hallitusohjelman mukaisesta lisärahoituksesta uusiutuvan energian investointeihin.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Sampo Seppänen
toimitusjohtaja ekonomisti