12.8.2015 klo 14:35
Lausunto

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Kapitalisaatiosopimusten verotus”

Verohallinto

Suomen Yrittäjät ry (SY) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Ohjeluonnos on selkeä ja tarpeellinen. Seuraavassa esitämme joitakin yksityiskohtaisia huomioita:

Luku 4.

Ohjeluonnokseen olisi tarpeellista saada enemmän ohjausta kapitalisaatiosopimuksen tulolähdevalinnasta erityisesti henkilöyhtiön ja osakeyhtiön osalta. Kysymyksellä on erittäin olennainen merkitys menetysten vähennyskelpoisuuden kannalta, mutta jonkin verran myös sukupolvenvaihdoshuojennuksiin liittyvissä verotustilanteissa.

Luonnollisen henkilön osalta ohjeluonnos toteaa, että mikäli kapitalisaatiosopimus on hankittu elinkeinotoiminnasta kertyneillä varoilla, tietyin edellytyksin sopimus voi kuulua elinkeinotulolähteeseen. Toivomme ohjeessa avattavan tarkemmin, mitä nämä tietyt edellytykset tarkoittavat.

Luku 6.1.1.

Kapitalisaatiosopimuksen tuoton verotusta tuloverotuksessa koskevaan lukuun toisi mielestämme lisäarvoa ja luettavuutta, kun siihen lisättäisiin selvä kannanotto, voiko hankintameno-olettamaa soveltaa. Lukijalle voi olla haastavaa päätellä asiaa yksin esimerkiksi sen perusteella, että kapitalisaatiosopimukset tulee verotuksessa tulkita määräaikaisen talletuksen kaltaisiksi.

Luku 8.1.

Veronkiertosäännöksen soveltuminen tilanteessa, missä sijoitus on tehty muuna kuin rahana on ohjeluonnoksessa nyt kirjoitettu melko ankaraksi. Esimerkkinä VML 28 §:n mahdollisesta soveltumisesta on nyt mainittu sekä luovuttajan oikeus saada omistamansa omaisuus takaisin että määräysvallan säilyminen kohteeseen myös sijoitusajan. Vaikka edellä mainittu on kirjoitettu hieman ehdollisena, kokemuksemme mukaan verotuskäytäntö muuttuu tuolta osin kategoriseksi, mikäli tekstiasu jää luonnoksen kaltaiseksi.

Käsityksemme mukaan vakuutusyhtiöt eivät lähtökohtaisesti käytä määräysvaltaa yhtiöissä, joihin kapitalisaatiosopimuksen kautta tulleet varat on sijoitettu. Siten toinen ehto täyttyy lähes kaikissa tilanteissa ― riippuen siitä, miten määräysvalta ymmärretään.

Oikeus saada omaisuus takaisin on sekin kriteeri, minkä täyttyminen ei ole tavatonta. Käsityksemme mukaan sijoitukseksi voidaan asettaa esimerkiksi sijoittajan omistaman listaamattoman yhtiön osakkeita. Tällöin on usein liiketaloudellisesti erittäin perusteltua taata sijoittajalle mahdollisuus osakkeiden takaisinsaantiin. Ehdotamme tältä osin linjauksen lieventämistä.

Satu Grekin
veroasiantuntija