12.6.2009 klo 12:23
Lausunto

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Verohallitus

Tausta

Tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain (27.3.2009/222) mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on oikeus tehdä korotetut poistot vuosina 2009 ja 2010 käyttöön otettujen tehdas- ja työpajarakennusten sekä tehtaassa ja työpajassa käytettävien koneiden ja laitteiden hankintamenoista. Korotetut poistot saadaan tehdä vuosilta 2009 ja 2010 toimitettavissa verotuksissa.

Lausunto

Väliaikaisesti korotettu poisto-oikeus on osa hallituksen elvytyspakettia, ja esityksen tavoitteena on saada investointeja käyntiin. Onkin erinomaista, että Verohallinto on tilanteen tasalla julkaistessaan asiaa koskevan ohjeen, jotta yritykset voivat arvioida lain soveltuvuutta suunnittelemiinsa investointeihin. Olisi toivottavaa, että ohje julkaistaisiin mahdollisimman pian, vaikkei lain voimaantuloajankohta olekaan vielä tiedossa.

On valitettavaa, että korotettu poisto-oikeus toteutettiin näin suppeana. Kalenterivuodesta poikeavan tilikauden yrityksissä soveltamisaika jää käytännössä yhteen verovuoteen, eikä rakennusinvestointeihin sitä ehditä soveltaa juuri lainkaan. Myös lakiin sisältyvä toimialarajaus on hidastanut lain voimaantuloa, ja voi osaltaan aiheuttaa investointien haluttua vähäisempää toteutumista. Ohjeen sisältöön Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa. Erityisesti koneen tai laitteen poistoa ja luovutusta koskeva kappale on hyvä. Se ohjeistaa investoinnin käsittelyn vielä väliaikaisen lain päättymisen jälkeenkin.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Satu Grekin
veroasiantuntija