5.1.2010 klo 09:48
Lausunto

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi yrittäjäosakkaan asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähentämisestä

Verohallitus

Suomen Yrittäjät kiittää lausuntopyynnöstä, ja toteaa lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

Emme näe välitöntä tarvetta tämän Verohallinnon ohjeen antamiselle Eduskunnan lausuman (VaVM 39/2009) vuoksi. Matkakuluvähennyksiä koskevien KHO:n ratkaisujen 2008:69 ja KHO 3.8.2005 t 1914 lopputulokset ovat ristiriitaiset. Lainvalmisteluprosessissa epäselväksi jäi, soveltuuko aiemman ratkaisun linja metsätaloutta laajemmalle.

Eduskuntakäsittelyssä rajanvetoa ei haluttu tehdä, vaan selvityttää ongelmat omana prosessinaan alkaneen vuoden loppuun mennessä. Myös asiaa koskevan oikeustilan tuli jäädä ennalleen. Jos Verohallinto uusii nyt ohjeistustaan, verotuskäytäntö väistämättä muuttuu. Tämä ei liene lainsäätäjän tarkoitus.

Voimaantulo ja luottamuksensuoja

Luonnoksessa esitetään, että ohjetta sovellettaisiin verovuodesta 2009 alkaen. Koska vuosi on jo päättynyt, ei yrittäjäosakkaalla ole enää käytännössä mahdollisuutta nostaa palkkaa vuodelta 2009. Yksittäisellä yrittäjällä ei voi olla tietoa KHO:n ratkaisusta 2008:69, eikä myöskään asiaa koskevan pykäläluonnoksen (HE 133/2009 vp) eduskäsittelyn vaiheista.

Yksittäiset yrittäjäosakkaat ovat saattaneet saada tähän saakka työmatkavähennyksiä palkkatulon puuttumisesta huolimatta. Luottamuksensuojaperiaatteen ja vilpittömän mielen suojan vuoksi esitämme, että jos ohje on kuitenkin annettava, sitä sovellettaisiin vasta verovuodesta 2010 alkaen. Tämä on tärkeää erityisesti niiden verovelvollisten kannalta, joiden verokohtelua ohje kiristäisi. Jos ohje annetaan, heidän kohdallaan asunnon ja työpaikan väliset matkat tulee verovuonna 2009 entiseen tapaan hyväksyä tiedottaen, että verovuodesta 2010 alkaen kohtelu tulee muuttumaan.

Muita huomioita

Henkilöyhtiöt

Ohjeen kohdassa ”Muut yritysmuodot” mainitaan lyhyesti, että henkilöyhtiön yhtiömiehen oikeus matkakuluvähennykseen on samanlainen liikkeen- tai ammatinharjoittajan kanssa. Olisi hyvä selvyyden vuoksi korostaa, että henkilöyhtiön yhtiömieheltä ei edellytetä tosiasiallista palkan nostamista.

Erityiselle työntekemispaikalle tehdyt matkat ja toissijainen työpaikka

SY pitää tärkeänä, että erityiselle työntekemispaikalle tehtyjen tilapäisten matkojen osalta käytäntö ja lainsäädäntö pysyvät ennallaan. Nämä matkat tulee saada jatkossakin vähentää ilman halvimman kulkuneuvon vaatimusta, omavastuuta ja ylärajaa.

Mielestämme tasapuolisen kohtelun vuoksi TVL 71 §:n mukaista toissijaista työpaikkaa koskevan vähentämis- ja matkakustannusten korvaamiskäytännön tulee soveltua kaikkiin yrittäjiin, yritysmuodosta riippumatta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Satu Grekin
veroasiantuntija