11.5.2012 klo 09:12
Lausunto

Lausunto maa-ainesveroa koskevasta selvityksestä

Valtionvarainministeriö
Vero-osasto

Aihe: Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti valtiovarainministeriö on tehnyt virkatyönä selvityksen, jossa kartoitetaan maa-ainesveron käyttöönoton mahdollisuuksia ja tarjotaan tietopohjaa sen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi. Selvityksessä tarkastellaan maa-aineksen verotuskäytäntöjä eräissä EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi pyritään tuomaan esille maa-ainesveron mahdollisia tavoitteita sekä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia sekä hahmottelemaan suuntaviivoja maa-ainesveron veropohjaan, verotusmenettelyyn ja verotasoihin, jos maa-ainesveron käyttöönotto Suomessa todetaan tarkoituksenmukaiseksi.

Lausunto: Selvityksen perusteella mahdollisen maa-ainesveron ohjausvaikutus jää epäselväksi ja fiskaaliset hyödyt pieniksi.

Maa-ainesverotus kohdistuisi infrastruktuurihankkeiden kohoavien kustannusten myötä mittavissa määrin valtion ja kuntien maksettavaksi, jolloin veron fiskaalinen vaikutus jäisi vähäiseksi. Lisäksi pienille toimijoille vero saattaisi aiheuttaa merkittäviä hallinnollisia kustannuksia suhteessa toiminnan kokoon ja verosta yhteiskunnalle tulevaan hyötyyn.

Suomen Yrittäjät katsoo selvityksen perusteella, että maa-ainesvero ei ole kustannustehokas keino ympäristöllisestä tai fiskaalisesta näkökulmasta. Kannatamme lähtökohtaisesti ympäristölupien lupaprosessien sujuvuuden edistämistä maa-ainesten uusiomateriaalien ja jätteiden hyötykäytön sekä maa-ainesten kierrättämisen lisäämiseksi.

Suomen Yrittäjät ry

Anna Lundén
johtaja

Sampo Seppänen
ympäristöekonomisti