9.2.2016 klo 16:12
Lausunto

Lausunto maantielain ja ratalain muutosesityksistä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yleistä

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa maantie- ja ratalain muutosesityksistä. Esityksessä ehdotetaan useita merkittäviä muutoksia voimassa olevaan maantielakiin (503/2005) ja ratalakiin (110/2017).
Lakiehdotuksessa esitetään muutoksia mm. maantielain tienvarsimainontaa koskevaan sääntelyyn, sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamista koskeviin säännöksiin sekä maanomistajan oikeuteen vaatia huomattavan haitan korvaamisen sijasta kiinteistönsä lunastamista. Lisäksi esitetään tasoristeyslupasäännösten uudistamista.
Lakiehdotuksen mukaan tienvarsimainonnassa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn ja kevennettäisiin mainoksen asettamisen edellytyksiä. Lisäksi Liikennevirasto valtuutettaisiin antamaan määräyksiä mainosten ja ilmoitusten teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta. Lakiehdotus sisältää myös muutosehdotuksen, jolla muutettaisiin hallinnollisia pakkokeinoja koskevaa säännöstä.

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Esitämme ensin huomioita maantielain tienvarsimainontaa koskevan muutosesityksen osalta ja jäljempänä huomioita muista lakiesityksen muutosesityksistä.

Tienvarsimainontaa koskevan muutosesityksen tavoitteista

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti tienvarsimainontaa koskevalle muutosesitykselle asetettuihin tavoitteisiin. Tienvarsimainonnan menettelyn sekä mainosten ja ilmoitusten asettamisen edellytysten keventäminen on kannatettavaa.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi yritystoimintaa koskevan normimäärän järkeistäminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä lupaprosessien sujuvoittaminen. Tienvarsimainontaa koskevan menettelyn sujuvoittaminen on perusteltua myös hallitusohjelman tavoitteiden valossa.

Suomen Yrittäjät yhtyy esitysluonnoksen perusteluihin, jossa on todettu, että nykysääntelyn mukainen yleinen kielto tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamiselle rajoittaa tarpeettomasti erityisesti harvaan asutun maaseudun yrittäjien mahdollisuutta mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan. Olemme saaneet nykyisten tienvarsimainonnan poikkeuslupasäännösten voimassaoloaikana jäsenyrityksiltämme runsaasti tienvarsimainonnan poikkeuslupaprosessia koskevaa palautetta. Nykyinen poikkeuslupajärjestelmä ja poikkeuslupakriteerit on koettu epäselviksi, monimutkaisiksi ja monessa tapauksessa liian tiukoiksi.

Jotta muutosesitykselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen voidaan paremmin varmistaa, tulee muutosesitystä ja sen perusteluita kuitenkin täsmentää. Ottaen huomioon muutosesityksen ja laajemmin hallitusohjelman tavoitteet, tulee varmistaa, että ilmoitusmenettelyyn siirtyminen myös tosiasiallisesti keventää mainoksen asettamisen edellytyksiä ja yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Tienvarsimainontaa koskevaa muutosesityksen perusteluita täsmennettävä

Perusteluita täsmennettävä mainoksen asettamisen edellytysten osalta

Suomen Yrittäjät korostaa, että lakimuutokselle asetettujen tavoitteiden johdosta hallituksen esityksen perusteluihin tulee kirjata, että liikenneturvallisuusnäkökohtien ohella tienpitoviranomainen ei ole oikeutettu asettamaan muita perusteita mainoksen asettamisen rajoittamiselle.

Esitysluonnoksen sivulla 20 on todettu, että ”ilmoitusmenettelyssä ei enää voimassa olevan säännöksen edellyttämällä tavalla arvioitaisi mainoksen tarpeellisuutta liikenteen ja matkailun kannalta, vaan asettamisen rajoitukset perustuisivat liikenneturvallisuusnäkökohtiin.”

Jotta lakimuutokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen voitaisiin turvata vielä luonnosta tehokkaammin, esitämme, että edellä mainittu kohta muutettaisiin muotoon: Ilmoitusmenettelyssä ei enää voimassa olevan säännöksen edellyttämällä tavalla arvioitaisi mainoksen tarpeellisuutta liikenteen, matkailun, maisemallisten tai muiden vastaavien syiden kannalta, vaan asettamisen rajoitukset perustuisivat pelkästään liikenneturvallisuusnäkökohtiin.

Lisäksi esitämme, että hallituksen esityksen perusteluita tulee täsmentää Liikennevirastolle ehdotetun määräyksenantovaltuutuksen osalta. Perustuslain mukaan annettaessa viranomaiselle valtuutus oikeussääntöjen antamiseen määrätyistä asioista, tulee tällaisen valtuutuksen olla täsmällisesti rajattu. Oikeusturvanäkökohdat ja luottamuksensuoja huomioiden esitysluonnoksen perusteluissa kuvattu määräyksenantovaltuutuksen sisältö ei ole riittävän tarkkarajaisesti määritetty ja sitä tulee täsmentää.

Liikenneympäristön turvallisuutta arvioitava kokonaisuutena

Ottaen huomioon lakimuutokselle asetetut tavoitteet, tulee sen johdosta osana liikenneturvallisuusnäkökohtia koskevaa arviointia turvata erityisesti paikallisten ja tieympäristön yhteydessä tai sen läheisyydessä toimivien yrittäjien tasapuoliset mahdollisuudet mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan. Esitysluonnoksen perusteluissa on todettu, että liian tiheään sijoitetut mainokset voivat vaarantaa liikenneturvallisuutta ja muuttaa liikenneympäristön sekavaksi. Nämä seikat huomioiden, tulee tienpitoviranomaisen yhteistyön avulla varmistaa, että sellaisessa liikenneympäristössä, jossa mainoksia on sijoitettu tiheästi, huomioidaan paikallisten yrittäjien tasapuoliset edellytykset tuotteidensa tai palveluidensa mainostamiseen. Tällä muutosesityksellä pystyttäisiin torjumaan ennakolta liikenneturvallisuutta vaarantavien ja liikenneympäristön kannalta sekavien mainoskeskittymien aiheuttamia haittoja.

Suomen Yrittäjät esittää seuraavanlaista lisäystä esitysluonnoksen sivun 21 ensimmäiseen kappaleeseen:

Mainos ei saisi sijainnillaan kilpailla tienkäyttäjän huomiosta liikenteenohjauslaitteen kanssa. Myös liian tiheään sijoitetut mainokset voivat vaarantaa liikenneturvallisuutta ja muuttaa liikenneympäristön sekavaksi. Mainosten sijaintitiheyden vaikusta liikenneturvallisuusnäkökohtiin arvioidessaan, on tienpitoviranomaisen annettava etusija paikallisille tai tieympäristön yhteydessä tai sen läheisyydessä toimiville ilmoittajille.

E-tieverkostoon kuuluvien teiden osalta esitysluonnoksen perusteluita täsmennettävä

Esitysluonnoksen sivulla 22 viitataan kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen SopS 17/1992 (AGR-sopimus), johon Suomi on sitoutunut. AGR-sopimuksen mukaan: ”esteettiset ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pitäisi välttää kansainvälisillä pääteillä”.
Ottaen huomioon lakimuutokselle asetetut tavoitteet mainosten asettamisedellytysten keventämiseksi, ei ole perusteltua tarpeettomasti estää ja hankaloittaa E-tieverkostoon kuuluvien teiden läheisyydessä toimivien yrittäjien mahdollisuuksia mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan. Sen sijaan tienpitoviranomaisen tulisi asianmukaisella ohjeistuksella ja yhteistyöllä ilmoittajien kanssa luoda kriteerit liikenneturvallisuusnäkökohdat ja esteettiset seikat täyttäville mainoksille.

Näin ollen jatkovalmistelussa tulisi selvittää tarkemmin AGR-sopimuksen ja sen soveltamiskäytännön asettamat rajoitukset mainosten ja ilmoitusten asettamiselle. Edellä mainittu huomioon ottaen, olisi näkemyksemme mukaan perusteltua muuttaa hallituksen esityksen perusteluita sivun 22 osalta seuraavasti:

Suomea velvoittaa kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehty eurooppalainen sopimus (AGR-sopimus, SopS 17/1992). AGR-sopimus määrittelee kansainvälisen eurooppatieverkoston (E-tieverkosto). Sopimuksen liite II käsittelee kansainvälisille pääliikenneväylille asetettuja ehtoja. Liitteen II kohdan V.3. mukaan esteettiset ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pitäisi välttää kansainvälisillä pääteillä.

Liikenneviraston tulee siten huomioida AGR-sopimuksen sitoumukset antaessaan 52 §:n 5 momentin mukaisia määräyksiä. E-tieverkostoon kuuluvien teiden kohdalla tienpitoviranomaisen on pyrittävä yhteistyössä ilmoittajan kanssa muokkaamaan ilmoitusta siten, että siinä esitetty mainos tai ilmoitus täyttää AGR-sopimuksen mukaiset sitoumukset.

Huomioita ilmoitusmenettelystä

Ilmoitusmenettelyyn siirtymisestä ei tulisi aiheutua hallinnollista taakkaa tai kustannuksia yrityksille. Tämä on perusteltua myös hallitusohjelman tavoitteiden valossa.

Lakiehdotuksen mukaan mainosta ei saisi asettaa ennen 30 päivän määräajan umpeutumista. Jos tienpitoviranomainen ei reagoisi 30 päivän kuluessa ilmoituksen antamisesta, saisi mainoksen asettaa tehdyn ilmoituksen mukaisesti.

Hallintolain (434/2003) mukaan viranomaisella on velvollisuus antaa perusteltu hallintopäätös. Näin ollen tienpitoviranomaisen on kielteisen päätöksen antaessaan perusteltava kirjallisesti yksityiskohtaiset liikenneturvallisuuskriteereihin perustuvat seikat ja tuotava esiin päätöksen pohjalla olevat selvitykset ja perustelut. Esitämme, että tämä perusteluvelvollisuus kirjattaisiin osaksi hallituksen esityksen perusteluita.

Pidämme perusteltuna ja kannatettava esitysluonnoksen sivulla 20 mainittua tienpitoviranomaisen hallintolain 8 §:n mukaista neuvontavelvoitetta. Tienpitoviranomaisen tulee ennen kieltopäätöksen antamista aidosti yhteistyössä ilmoittajan kanssa pyrkiä poistamaan kieltämisen perusteena olevat ilmoituksen puutteet ja pyrittävä yhteistyössä muokkaamaan ilmoitusta siten, että siinä esitetty mainos tai ilmoitus täyttää liikenneturvallisuuteen perustuvat näkökohdat. Yhteistyöllä tienpitoviranomaisen ja ilmoittajan välillä on mahdollista toteuttaa tienvarsimainonta turvallisesti ja siten minimoida kielteiset päätökset.

Katsomme, että ilmoitusmenettelyn tulee olla ilmoittajalle maksuton ja hallinnollisesti mahdollisimman vaivaton. Parhaiten tähän lopputulokseen päästään mahdollistamalla paperisen ilmoitusmenettelyn ohella kokonaan sähköisesti tehtävä ilmoitusmenettely. Tämä myös osaltaan edistäisi hallitusohjelman tavoitteita edistää julkisten palveluiden ja hallintoprosessien digitalisoimista.

Led- tai vastaavaan tekniikkaan perustuvat valaistut mainoslaitteet

Suomen Yrittäjät korostaa, että tienpitoviranomaisen ei tule ilman erityisen painavia perusteita kieltää tai tarpeettomasti rajoittaa erilaisten uuteen tekniikkaan perustuvien led- tai vastaavalla tekniikalla toimivien valaistujen mainoslaitteiden käyttöä. Tämä rajoittaisi yritysten toimintamahdollisuuksia ja estäisi uuden tekniikan käyttöönottoa ja kehittämistä.

Suomen Yrittäjät edellyttää, että jatkovalmistelun yhteydessä selvitetään tarkemmin valomainoslaitteiden sijoittamiseen ja teknisiin ominaisuuksiin liittyvät liikenneturvallisuustekijät. Lisäksi Liikenneviraston tulisi antaa objektiiviseen selvitykseen perustuvat yksiselitteiset, esimerkiksi teknisiä ominaisuuksia, valotehokkuutta ja sijoittamispaikkaa, koskevat kriteerit liikenneturvallisuusseikkojen kannalta hyväksyttävien valomainoslaitteiden asettamiselle. Mainoslaitteet ovat huomattava investointi erityisesti pienille yrityksille. Ei ole perusteltua, että yritykset eivät investointipäätöstä harkitessaan voi olla täysin varmoja tienpitoviranomaisen valomainoslaitteilta edellyttämistä kriteereistä.

Siirtymäsäännöstä muutettava

Lakiehdotuksen mukaan ennen ehdotettujen muutosten voimaantuloa myönnetyt tienvarsimainontaa koskevat poikkeusluvat olisivat voimassa 31 päivä joulukuuta 2017 asti. Mainoksen tai ilmoituksen asettajan olisi tehtävä maantielain 52 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus tai poistettava mainos tai ilmoitus ennen kyseistä ajankohtaa. Muussa tapauksessa tienpitoviranomainen voisi poistaa mainoksen tai ilmoituksen maantielain 101 §:n 2 momentissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Jos ennen lain muutoksen voimaantuloa voimassaoleva lupa on myönnetty määräajaksi, olisi lupa kuitenkin voimassa luvassa määritellyn ajan loppuun asti.

Esitysluonnoksen perusteluissa ei ole esitetty riittäviä perusteita sille, miksi ennen ehdotettujen muutosten voimaantuloa myönnettyjen tienvarsimainontaa koskevien poikkeuslupien osalta olisi tarvetta tehdä maantielain 52 §:n mukainen ilmoitus ehdotetun siirtymäajan päättymiseen mennessä. Näkemyksemme mukaan voimassaolevien tienvarsimainontaa koskevien poikkeuslupien osalta ehdotettu siirtymäsäännös on tarpeeton ja aiheuttaa yrityksille turhaa hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Lisäksi on huomionarvoista, että lakiehdotuksen mukaan mainoksen asettamisen edellytyksiä on nimenomaan tarkoitus keventää. Emme näe mahdollisena, että määräaikaisen poikkeusluvan saaneiden mainosten osalta olisi mahdollista tehdä kielteistä päätöstä nykyistä huomattavasti kevyempien asettamisedellytysten vallitessa. Luottamuksensuoja ja tarpeettoman hallinnollisen taakan minimointi huomioiden, ei ole perusteltua edellyttää määräaikaisen poikkeusluvan saaneiden tienvarsimainosten osalta 52 §:n mukaista ilmoitusta määräajan päättymisen jälkeen.

Maantielain 101 §:n hallinnollisista pakkokeinoista

Lakiehdotuksen mukaan liikenneturvallisuuden toteutumisen varmistamiseksi ehdotetaan helpotettavaksi 52 §:n vastaisesti asetettujen mainosten ja ilmoitusten poistamiseen liittyvää viranomaismenettelyä. Lakiehdotuksen mukaan tienpitoviranomaisella olisi oikeus 52 §:n vastaisen toimenpiteen oikaisemiseen siihen velvollisen kustannuksella. Tiealueeseen kohdistuvaksi toimenpiteeksi katsotaan myös maantienkäyttäjille tarkoitettujen mainosten ja ilmoitusten asettaminen tiealueen läheisyyteen.

Perustelujen mukaan maantien käyttäjille tarkoitettu mainos tai ilmoitus vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja kohdistuu tiealueeseen kiinnittämällä tienkäyttäjän huomion myös silloin, kun se on sijoitettu itse tiealueen, tien suoja-alueen tai tien näkemäalueen ulkopuolelle. Pykälän 2 momentin soveltamisala määräytyisi siten sen mukaan, onko mainos tai ilmoitus tarkoitettu maantienkäyttäjille. Mainos tai ilmoitus voidaan katsoa maantienkäyttäjille kohdistetuksi, kun se on sijoitettu niin, että olosuhteet osoittavat sen olevan tarkoitettu tien käyttäjien huomion herättämiseksi.

Ottaen huomioon ehdotetun 52 §:n 1 momentin yleissäännöksen, lienee ilmeisestä, että lakimuutos laajentaisi tienpitoviranomaisen toimivaltaa myös ehdotetun ilmoitusmenettelyn soveltamisalan ulkopuolella olevien mainosten ja ilmoitusten valvontaan. Ehdotettu toimivallan laajentaminen saattaisi laajentaa viranomaisen valvontaoikeuksia esimerkiksi yksityisessä omistuksessa olevien rakennusten ulkoseiniin sijoitettuihin yrityksen nimikyltteihin tai logoihin. Yritykset ovat voineet sijoittaa todella huomattavia summia tällaisiin rakennelmiin.

Edellä mainittu huomioiden, tulee jo perustuslain turvaaman omaisuuden suojan kannalta tarkasteltuna arvioida tarkemmin esitettyä toimivallan laajentamista. Tältä osin hallituksen esityksen perusteluita on täsmennettävä.

Muita huomioita maantielain ja ratalain muutosesityksistä

Suomen Yrittäjät suhtautuu myönteisesti tasoristeyslupasäännöksien uudistamiseen. Radan ylitystarpeet, esimerkiksi paikallisen matkailuelinkeinojen kannalta, sekä liikenneturvallisuuskysymykset tulee voida sovittaa yhteen nykyistä paremmin siten, että luvan myöntäminen rautatien ylitykseen maastoajoneuvoilla olisi nykyistä helpompaa. Samoin pidämme kannatettavana muutosehdotusta, jolla ehdotetaan siirtymistä ilmoitusmenettelyyn sähkö- ja telekaapelien sijoittamisessa eräissä tilanteissa. On toivottavaa, että muutosesitys myös tosiasiallisesti vähentää yrityksille koituvaa hallinnollista taakkaa.

Pidämme myös perusteltuna, että kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia huomattavasta haitasta määrättävän korvauksen sijasta, että tienpitäjä lunastaisi kiinteistön tai sen osan. Lunastusoikeuden laajentamisesta huolimatta, kiinteistön omistajalla tulee kuitenkin olla päätösvalta, vaatiiko huomattavan haitan perusteella lunastusta vai haitankorvausta.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa muutosesityksistä.

Kunnioittavasti
Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Ville Kukkonen
lainopillinen asiamies